5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD ve ETS Dergileri

Ebru Kılıç Çakmak

[email protected], Gazi Üniversitesi

Ezgi Tosik Gün

[email protected], Gazi Üniversitesi

Eğitim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, alanda yapılan araştırmaların gösterdiği eğilimin tespit edilmesi, alanda çalışılması gereken konuların belirlenmesi açısından araştırmacılar için önem arz etmektedir. Aynı doğrultuda bu araştırma 2015 yılında Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamındaki AJET, BJET, C&E, ETRD ve ETS dergilerinde yayınlanan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığını belirlemeyi amaçlamaktadır. İçerik analizi yöntemi ile 521 makalenin verileri analiz edilmiştir. Makalelerin incelenmesi esnasında Göktaş vd. (2012) tarafından oluşturulan ve Kılıç-Çakmak vd. (2013) tarafından düzenlenen "Makale İnceleme Formu" kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, çalışmaların sırasıyla; eğitimde bilişim teknolojileri, eğitimde oyun kullanımı ve uzaktan eğitim uygulamaları konularında yoğunlaştığını, kurumsal öğrenme konusunda ise çalışma bulunmadığını göstermektedir. En fazla nicel araştırma yöntemi kullanılırken, veri toplama aracı olarak tutum, algı, kişilik ve yetenek testleri tercih edilmiştir. Çalışmalar en fazla sosyal bilimler, en az matematik alanında yapılmıştır. Araştırmaların örneklemlerini çoğunlukla 31-100 kişi aralığında ve lisans düzeyi öğrencileri oluşturmaktadır. En az çalışılan grupta ise veliler ve yöneticiler yer almaktadır

Keywords

eğitim teknolojileri, yönelimler, içerik analizi