5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

Bilal Atasoy

[email protected], Gazi Üniversitesi

Akça Okan Yüksel

[email protected], Gazi Üniversitesi

Selçuk Özdemir

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bildiri Özeti:

Bu çalışmanın amacı HACKIDHON etkinliklerinin bir parçası olan 3 Boyutlu tasarım uygulamalarının öğrencilerin uzamsal becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol grupsuz deneysel desen ve nedensel karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Öğrencilerin uzamsal becerilerin belirlemek için “MGMP Uzamsal Yetenek Testi” kullanılmıştır. Etkinliğin ilkokul kısmına 53 devlet okulu, 53 öğretmen ve 159 öğrenci katılmıştır. Etkinlikte yer alan öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tanıtım toplantısı, ardından online eğitim ve yarışmanın gerçekleştirildiği etkinlik olmak üzere toplamda 8 hafta sürmüştür. Çalışmaların bulguları etkinliğin öğrencilerin uzamsal becerilerinde anlamlı düzeyde bir artışa sebep olduğunu göstermiştir. Cinsiyet farklılığı ve “3 boyutlu nesneler ve hacim hesaplama” konusunu işleme durumu uzamsal beceri gelişimi açısından anlamlı bir farklılığa sebep olmazken öğrenme yönetim sistemini kullanma durumunun uzamsal beceri gelişimi açısından anlamlı bir farklılığa sebep olduğu belirlenmiştir.

Impact of 3D Design on spatial ability: HACKIDHON Case

Abstract:

The purpose of this study is to examine the effects of 3D design software tools, which are part of HACKIDHON activities, on students' spatial abilities. In the study, pre-test and post-test experimental design without a control group and causal comparison design were used. The "MGMP Spatial Ability Test" was used to determine the spatial abilities of the students. 53 state schools, 53 teachers and 159 students participated in the elementary school level of the event. The introductory meeting attended by the teachers and students participating in the event, followed by the online training and the event that the competition was held took 8 weeks in total. Findings of the study showed that the activity contributed to a significant increase in the spatial ability of the students. It has been determined that gender differences and being taught of "3D objects and volume calculation" do not cause a significant difference, while using of the learning management system cause a significant difference regarding the spatial ability skills of the students.

Keywords: 3D Design, spatial ability, 3D printing technologies, elementary school students

Keywords

3B tasarım, uzamsal beceri, 3B yazma teknolojileri, ilköğretim öğrencileri