5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretimde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımı Üzerine Görüşleri

Galip Genç

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Cumali Öksüz

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Bu araştırmanının amacı 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konusunun dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretimde kullanılması ile ilgili öğrenci görüşlerini alabilmektir.

Araştırmada nitel araştırma modelinden yararlanılmıştır ve nitel verilerin betimsel analizine dayalı sonuçlardan oluşmaktadır. Beş haftalık bir süre boyunca çokgenler ve dörtgenler konusu dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile işlenmiştir.

Araştırma tipik bir düzeyde belirlenen bir devlet okulunun 5.sınıfında gerçekleşmiştir. Çalışmaya dahil edilen, konuşma ve iletişim becerisi yüksek; gönüllü olan 9 öğrenci ile dinamik geometri yazılımı GeoGebra programının öğretimde kullanılması üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, deney grubundaki öğrencilerle bire bir olarak boş bir sınıfta ortamında ve ortalama 15’ er dakikalık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, video ile kayıt altına alınmıştır. Bu video kayıtları için, öğrencilerin velilerinden izin alınarak gönüllülük esasına dayanarak kayıtlar yapılmıştır.

Verilerin analizi için ise görüşme kayıtları ve açık uçlu sorulara bakılmıştır. Açık uçlu sorularda cevapların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak çözümler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Görüşme kayıtlarının ise bire bir transkripti çıkarılmış, sorulan sorular temalar olarak ele alınıp elde edilen veriler temalar altında sunulmuş ve katılımcıların görüşlerindeki ortak noktalar detaylarıyla verilmeye çalışılmıştır.

 

Araştırmanın sonuçları göz önüne alındığında; Program dilinin Türkçe olması, işlem basamaklarının kolaylıkla anlaşılıp uygulanması, kullanımının kolay oluşu ve programa ücretsiz ulaşılabilmesi öğrencilerin GeoGebra programına yönelik olumlu tutum geliştirmelerinin başlıca nedenleri olarak belirlenmiştir.

 

Keywords

Bilgisayar Destekli Öğretim, GeoGebra, Dinamik Geometri Yazılımları