5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

6. Sınıf Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme ve Algoritma Geliştirme Becerilerine Algoritma Görselleştirme Araçlarının Etkisi

Ali Oluk

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Recep Çakır

[email protected], Amasya Üniversitesi

Feda Öner

[email protected], Amasya Üniversitesi

Bilgisayarca düşünme (Computational Thinking)’nin günümüz öğrencileri için ne kadar önemli bir beceri olduğu gerek ülkelerin yaptığı müfredat çalışmaları gerekse özel kuruluşların çabaları ile daha belirgin bir hale geldiği söylenebilir. Literatürde yapılan birçok çalışmada bilgisayarca düşünme ile programlama ve algoritma geliştirme eğitiminin ilişkisine değinilmektedir. Bu çalışmada bünyesinde birçok dil desteğini barındıran seviyelere göre kategorilere ayrılmış özellikle programlamaya yeni başlayanlar için kullanımı kolay algoritma görselleştirme araçlarından code.org kullanılmıştır. Code.Org uygulamalarının algoritma geliştirme ve bilgisayarca düşünme becerilerini geliştirmede etkisinin incelendiği bu araştırma öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma 35 kontrol 32 deney grubu olmak üzere toplam 67 6. sınıf öğrencisi ile 7 haftalık bir süreci kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışmada deney gurubu öğrencilerine mevcut müfredata göre algoritma anlatılmış olup deney grubu öğrencilerine code.org sitesinde yer alan uygulamalarla desteklenen plana göre ders işlenmiştir. Bütün öğrencilere öntest ve sontest olarak algoritma geliştirme başarı testi ile bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeği uygulanmıştır. Algoritma geliştirme başarı testi verileri ile yapılan analiz sonucu Kr-20 iç tutarlılık kat sayısı 0,86 olarak hesaplanmıştır. Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Grupların öntest sonuçlarına uygulanan bağımsız t testi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Grupların sontest sonuçları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilere göre code.org uygulamalarının bilgisayarca düşünme ve algoritma geliştirme becerisini geliştirmek için kullanılabilecek bir öğretim aracı olduğu söylenebilir. Öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerileri ve algoritma geliştirme becerilerini geliştirmek için derslerde daha fazla algoritma görselleştirme araçları ile uygulamalara yer verilmesi gerektiği söylenebilir.

Keywords

Bilgisayarca Düşünme Becerileri, Algoritma Görselleştirme Araçları, Code.Org