5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Akademik Sahtekarlık Eğilimi ile Motivasyon Arasındaki İlişki

İsmail Tatar

[email protected], Anadolu University

Adile Aşkım Kurt

[email protected], Anadolu University

Akademik sahtekârlık, bireyin akademik hayatında gerçekleştirdiği kopya çekme, intihal vb. etik dışı davranışları gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır. Akademik motivasyon kavramı ise bireylerin akademik hedeflere yönelmelerini sağlayan içsel ve dışsal etkenlerin toplamı için kullanılmaktadır. Alanyazın incelendiğinde akademik sahtekârlık davranışlarını tetikleyen faktörler ve akademik motivasyonu etkileyen faktörler arasında ortaklıklar göze çarpmaktadır. Nitekim akademik başarısızlığın nedenleri arasında gösterilen başarısızlık korkusu, sınav kaygısı ve düşük öz-yeterlilik inancı gibi faktörler öğrencileri etik olmayan akademik sahtekârlık davranışlarına yöneltebilmektedir. Bu faktörler, aynı zamanda bireyin akademik motivasyonunu da etkilemektedirler.

Bu bağlamda çalışmada öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ile akademik motivasyonları arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır Bu amaçla, akademik sahtekârlık eğilimlerinin belirlenmesi için Eminoğlu (2008) tarafından geliştirilen Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği; akademik motivasyonlarının ölçülmesi için ise Vallerand, Blais ve Pelletier (1992) tarafından geliştirilerek Karagüven (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Akademik Motivasyon Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci devam etmektedir.

 

Keywords

akademik sahtekarlık, akademik motivasyon, kopya, intihal