5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Akademisyenlerin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Ömer Demir

[email protected], Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/ TÜRKİYE

Halil Yurdugül

[email protected], Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/ TÜRKİYE

Özet

E-öğrenmenin yaygınlaşmasıyla bireylerin e-öğrenmeye çeşitli açılardan hazır olup olmadıkları sorusu gündeme gelmiştir. Bu konudaki çalışmalar yoğunlukla öğrencilerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu üzerine odaklanmaktadır. Bu noktada e-öğrenmeye hazır bulunuşluk hakkındaki çalışmaların akademisyenlerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğuna da odaklanması gerektiği ifade edilebilir. Ancak bunun için öncelikle Türkçe alanyazında geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının bulunması gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırma kapsamında akademisyenlerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğuna ilişkin bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirme sürecinde ilk olarak ilgili alanyazın incelemesi sonucunda madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundaki maddelerin kapsam geçerliği ve anlaşılırlığını tespit etmek için 5 araştırma görevlisi ve 2 öğretim üyesinden dönütler alınmıştır. Madde havuzu hazırlandıktan sonra bu havuz Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde görev yapmakta olan 96 gönüllü akademik personele uygulanmıştır. Katılımcılar genellikle kadınlardan (f=69; %=71,9) ve araştırma görevlilerinden (f=53; %=55,2) oluşmaktadır. Ölçeğin faktöriyel geçerliğini ispat etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda madde havuzundan 7 madde atılmıştır. Uyum iyiliği indisleri olarak RMSEA, NFI, CFI ve IFI tercih edilmiştir. Bu uyum iyiliği indisleri sırasıyla 0,15, 0,86, 0,90 ve 0,90 değerlerini vermiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini ispat etmek için ise ıraksak ve yakınsak geçerlikler hesaplanmıştır. Ölçeğin genel yapı güvenirliği katsayısı 0,97 olarak elde edilmiştir. Akademisyenlerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu ölçeğinin kullanım özelliklerinden kısaca bahsedilirse ölçek; BİT kullanım öz yeterliği, e-öğrenmede kendine güven, e-öğrenmeye yönelik tutum ve e-öğrenmeye yönelik eğitim ihtiyacı olmak üzere 4 faktörden oluşmaktadır. 7’li likert tipindeki ölçek toplamda 35 madde içermektedir. Ölçeğin 7. seçeneği “Bana tamamen uygun” ve 1. seçeneği ise “Bana hiç uygun değil” anlamına gelmektedir. Bu çalışma sonucunda akademisyenlerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Akademik personel, E-öğrenme, Hazır bulunuşluk, E-öğrenmeye hazır bulunuşluk, Ölçek geliştirme.