5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Alan Eğitimi Derslerini Oyunlaştıralım mı?

Fatma Burcu Topu

[email protected], Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum/TÜRKİYE

Bu çalışmada; öğretim yöntemlerindeki teorik bilginin öğrenciye kazandırılması için temel alınan oyunlaştırma etkinliklerine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri belirlenmiştir. Alan eğitimi kapsamında olan Özel Öğretim Yöntemleri-II dersinde gerçekleştirilen çalışmada yer alan katılımcılar; BÖTE bölümü 3. sınıfta öğrenim gören 34 öğretmen adayından oluşmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yönteminin temel alındığı araştırmada yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilere bir ders saati boyunca derste yer alacak web tabanlı, mobil veya gerçek yaşam etkinliklerini içeren oyunlaştırma uygulamaları ve dersin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılmış, süreç içinde dikkat edilecek noktalar ve değerlendirme kriterleri açıklanmıştır. Süreçte ilk olarak dersi veren öğretim üyesi tarafından katılımcılar 9 gruba ayrılmış ve her bir grubun farklı bir öğretim yöntemi hakkında akademik kaynaklardan (kitap, makale, dergi, web sayfası vs.) yararlanarak araştırma yapmaları istenmiştir. Kaynakların akademik içerikli olup olmadığı öğretim üyesi tarafından kontrol edilmiştir. Her grubun infografik geliştirmeleri için araştırma sürecinde elde ettiği bilgileri-kaynakları organize etmeleri ve paylaşmaları için sosyal medya araçlarını kullanmaları istenmiştir. Ayrıca her grubun temel aldığı öğretim yöntemine uygun oyunlaştırma unsurlarını, mekaniklerini (rozet, kupa, puan vs.) ve dinamiklerini (ödül, başarı, rekabet vs.) içeren etkinlikler hazırlamaları sağlanmıştır. her grubun üç hafta süren araştırma, tasarım ve geliştirme sürecinde yaptığı hazırlıklar öğretim üyesi tarafından oluşturulan rubriğe göre haftalık olarak incelemiş, geri dönütler vermiştir. Uygulama sürecinde; her grup verilen iki ders saatlik sürede öğretim yöntemine özgü hazırladıkları oyunlaştırma etkinliklerini sunmuş ve öğretim üyesi geliştirdiği değerlendirme kriterlerine göre uygulamaları puanlandırmıştır. Beş haftalık (haftada iki gün*iki saat) süreç sonunda oyunlaştırma uygulamasına yönelik katılımcılardan görüş alınmış, elde edilen bulgular temalara ayrılarak sunulmuştur. Bulgular; pedagojik bir dersteki oyunlaştırma unsurlarının katılımcılara çoğunlukla olumlu bakış açısı kazandırdığını göstermiştir. Gerçekçi deneyimle öğrenme, ödüllendirme ile tatlı rekabeti sağlama, işbirliğinde sorumluluğu artırma, aktif katılım ile iletişimi geliştirme, gelişimi izleyerek şeffaflık sunma, puanlandırma sistemiyle motivasyonu tetikleme, rol yapma ile mesleğe hazırlanma bunlardan bazılarıdır. Ancak bu olumlu kazanımların yanı sıra; oyunlaştırma unsurlarını dahil etmek için geliştirme sürecinin uzun, sıkıcı olması ve iş yükünü artırması, özellikle bazı web uygulamalarının amaca uygun kullanılmaması ve çok fazla uygulama olması nedeniyle zihinde karışıklık doğurması, sınıf yönetimi ve zaman kontrolünün endişeye neden olması, rekabetin hırsa dönüşmesiyle arkadaşlık ilişkilerinin zedelenmesi, grup üyelerinin görevlerini yerine getirmemesi gibi bir dizi olumsuz sonuç da doğurduğunu göstermiştir. Sonuç olarak; alan eğitimi derslerinde teorik bilginin öğrenilmesi sürecinde kullanılan oyunlaştırma uygulamasına yönelik katılımcı bakış açısını görmenin, bu tür derslerin verimli geçirilmesi amacıyla yapılabilecekler noktasında çeşitli yenilikçi unsurları barındıran alternatif bir yaklaşım sunma açısından eğitimcilere ve araştırmacılara yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Alan eğitimi, oyunlaştırma, öğretim yöntemleri.