5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Alan Temelli Yazılım Kullanımının Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerine Etkisi

Zafer Tanel

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Kürşat Arslan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Teknolojinin eğitim dünyasında kullanımı, eğitim sürecini destekleyen yazılım ve donanımların çeşitlenmesini sağlamıştır. Kullanıma sunulan bu teknolojiler, öğretmenleri yeni yaklaşımlara yönlendirmekte ve sınıf ortamlarını çağın gereklerine uymaya zorlamaktadır. Bilgisayar ve benzeri teknolojiler ile yetişen yeni nesil için uygun öğrenme ortamları, ders içi ve dışı uygulamalarda teknolojiyi iyi kullanan ve eğitim-öğretime entegre edebilen öğretmenlerle sağlanabilir. Son yıllarda eğitim ortamları teknoloji ile zenginleşmesine rağmen öğretmenlerin bu yönde eksiklikleri teknolojiden gerektiği kadar yararlanılamadıkları sonucunu ortaya çıkarmıştır   ( Yurdakul, 2011; Özkale & Koç, 2014). Bu bağlamda; öğretmen yetiştirilmesinin en önemli basamağı olan öğretmen adaylarının eğitimi sürecinin, alana özgü temel teknoloji eğitimini de içinde bulundurması ve teknoloji entegrasyonu uygulamaları ile zenginleştirilmesini gerekli hale gelmiştir.

Bu noktadan yola çıkılarak yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının alanlarına özgü kullanabilecekleri temel yazılım programlarının öğretimi ve alan eğitimine yönelik uygulamalarının adayların teknopedagojik eğitim yeterliklerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tek grup ön test- son test yarı deneysel araştırma desenin uygulandığı çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinin müzik eğitimi bölümün de öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri ilgili alan yazından elde edilen “Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Uygulama öncesi ön ölçüm ve uygulama sonrası son ölçüm olarak uygulanan ölçekten elde edilen veriler nicel veri analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Uygulama aşaması sekiz haftalık bir süreyi kapsamıştır. İlk dört haftada öğretmen adaylarına alanlarına yönelik kullanabilecekleri bir nota yazım programı tanıtılmış ve son dört haftada bu programı kullanarak yapılabilecek öğretim ve  öğrencilere yönelik çalışma yaprakları hazırlama üzerine yoğunlaşılmıştır.  

Elde edilen verilerin analizi sonucunda uygulama sonrasında öğrencilerin ölçekten aldıkları teknopedagojik eğitim yeterlikleri puan ortalamalarının uygulama öncesi puan ortalamalarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdiği görülmüştür. Bu anlamlı farklılığın ölçeğin alt boyutlarında yer alan tasarım, uygulama ve uzmanlaşma boyutlarına yansıdığı görülürken, etik alt boyutunda anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Bu sonuçlar alana özgü yazılım programı öğrenmenin ve bunun alan eğitimine yönelik uygulamalarını gerçekleştirmenin öğretmen adaylarının alana özgü teknoloji kullanımına yönelik yeterliklerini artırdığını ortaya koymuştur.

Keywords

Teknopedagojik eğitim yeterliği, öğretmen eğitimi,