5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Alanımızın Tanımlanması ve Medya-Yöntem Tartışmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Mustafa Tepgeç

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Coşkun Ateş

[email protected]

Beyza Uçar

[email protected]

Yasemin Demiraslan Çevik

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Alanımızı tanımlamak üzere ortaya konulan tanımlar incelendiğinde alanyazında üzerinde uzlaşılmış mutlak bir tanımın ya da isimlendirmenin olmadığı dikkati çekmektedir. Alan ile ilgili yapılan bu tanımların ve isimlendirmelerin içinde bulunulan dönemdeki gerek teknolojik gerekse öğrenme ile ilgili yaşanan gelişmeleri yansıttığı görülmektedir. Bu etkileşimin alana dinamik bir yapı kazandırdığı söylenebilir. Öğretim teknolojisi alanında yapılan çalışmalarda bugünkü koşulları daha iyi anlayabilmek ve alanın geleceğine yön verebilmek için tarihsel sürecin yol göstericiliğinden faydalanılması, alanın kapsamının iyi bir şekilde anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda bakıldığında alanın tanımlanması ve kapsamı ile ilgili medya-yöntem tartışmasının da önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma kapsamında alanın geleceğine yön verecek olan öğretmen adaylarına alanı nasıl tanımladıklarına ve medya-yöntem tartışmasına ilişkin sorular yöneltilerek görüşleri analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan 57 (22 erkek, 35 kadın) üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde tartışma ortamı olarak Facebook kullanılmıştır. Öğrenenler 4 gruba ayrılmış ve her bir grup için Facebook’da tartışma grupları oluşturulmuştur. Tartışmaya başlamadan önce öğrenenlerle okuma kaynakları paylaşılmıştır. Tartışma sürecinde sorular sisteme sırayla yüklenmiş ve tartışma süresi ortalama üç gün olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle alanın tanımlanmasına yönelik soru paylaşılmış, tartışma süresi bitince de medya-yöntem tartışması ile ilgili soru paylaşılmıştır. Öğrenenlerden her soruya en az 5 yorum eklemeleri ve moderatörden gelecek uyarı sonrasında Tartışmayı Toparlayıcı Yorum (TTY) yazmaları istenmiştir. Analiz için öğrenenlerin moderatör kontrolünde yaptıkları tartışmalar sonucunda yazdıkları TTY’ler kullanılmıştır. Alanın tanımlanmasına yönelik soru ile ilgili analiz sonucunda, öğrenenlerin çoğunlukla farklı kavramlar altında verilen alan ile ilgili tanımların birbiri ile ilişkili olduğunu düşündükleri ve bu kavramlardan en çok öğretim teknolojisini benimsedikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin kendi tanımlarında ise daha çok kaynak ve süreçlerin tasarımı, uygulanması ve yönetimi ile öğrenmeyi kolaylaştırmak üzerine yoğunlaştıkları görülmüştür. Bununla birlikte, medya-yöntem tartışmasına yönelik soru ile ilgili analiz sonucunda öğrenenlerin medyadan çok yönteme vurgu yaptıkları, medyayı öğrenmeyi destekleyici unsur olarak gördükleri saptanmıştır. Bu analiz sonuçları doğrultusunda tartışma ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Öğretim Teknolojisi, medya-yöntem tartışması, öğretmen adayları