5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Arcs Motivasyon Modeli Kullanılarak Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Etkileşimli Tahta İçeriğinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Motivasyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Yalın Kılıç Türel

[email protected], Fırat Üniversitesi

Abdurrahman Yıldırım

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim ve öğretim hayatının büyük bir bölümünde yer alan matematik dersi özellikle ülkemiz açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda yapılan ulusal ve uluslararası ölçme sınavlarında özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının oldukça düşük olduğu gözlenmektedir. Mevcut başarı düzeylerinin düşük olması hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle matematik dersine yönelik kaygı ve motivasyonun matematik başarısını etkilediği, matematikteki başarının öğretim ortamının daha işlevsel bir şekilde organize edilmesiyle mümkün olacağı belirtilmektedir (Yorgancı ve Terzioğlu, 2013). Yapılan bu çalışmanın genel amacı, Keller (1980) tarafından geliştirilen ARCS Motivasyon Modeli kullanılarak geliştirilen 9. Sınıf matematik dersine yönelik Etkileşimli Tahta (ET) materyalinin öğrencilerin akademik başarı, motivasyon ve matematik kaygı düzeylerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada tarafsızlık ilkesine bağlı olarak rastgele seçilen deney (23) ve kontrol (24) grupları oluşturularak ön-son teste dayalı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ölçmek amacıyla araştırmacı ve matematik ders öğretmeni tarafından geliştirilen Matematik Başarı Testi (MBT), öğrencilerin motivasyon düzeylerini ölçmek amacıyla Keller (1987) tarafından geliştirilen ve Kutu ve Sözbilir (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öğretim Materyali Motivasyon Anketi (ÖMMA) ve öğrencilerin matematik dersine yönelik kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla Plake ve Parker (1982) tarafından geliştirilen Akın ve arkadaşları (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Revize Edilmiş Matematik Kaygı Ölçeği (REMKÖ) kullanılmıştır Araştırmanın çalışma grubunu Batman iline ait bir devlet okulunda yer alan 9. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yaklaşık 3 hafta süren uygulama sürecinde deney grubunda ARCS modeli kullanılarak geliştirilen ET materyali ders öğretmeni tarafından öğrencilere sunulurken; kontrol grubunda öğretim sürecine dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın öğretmenin kendi planı ve ders kitaplarıyla birlikte karşılıklı soru-cevaba dayalı öğretim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda akademik başarı, motivasyon ve matematik kaygı son test puan ortalamalarının deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. ARCS modeli kullanılarak geliştirilen ET içeriğinin kullanıma açılması ve analiz sonuçlarının deney grubu lehinde olması bu çalışmayı ayrıca önemli kılmaktadır.

Keywords

ARCS motivasyon modeli, motivasyon, akademik başarı, matematik kaygısı