5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Artırılmış Gerçekliğin Eğitsel Uygulamaları Üzerine Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Aykut Durak

[email protected], MEB

Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz

[email protected], Bartın Üniversitesi

Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler eğitim ortamlarına yeni öğretim ve öğrenim olanakları sunmaktadır. Teknolojik gelişim ile birlikte öğrenme araçlarında da değişimler yaşanmış ve teknolojiler öğrencilere zengin öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Özellikle artırılmış gerçeklik uygulamaları öğrencilerin doğal ve fiziksel etkileşim kurmalarını desteklediği için son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitsel değeri sadece teknolojilerin kullanımına değil aynı zamanda artırılmış gerçeklik uygulamalarının tasarımına, uygulamasına ve öğrenme ortamlarına nasıl entegre edildiğine de bağlıdır. Bu nedenle, artırılmış gerçeklik uygulamalarının avantajları/ olumlu yönleri, fırsatları ve zorlukları hakkında bilgi toplamak için öğrenci görüşleri kilit role sahiptir. Çünkü artırılmış gerçeklik uygulamalarının yarattığı etkinin öğrenci gözünden değerlendirilmesi, artırılmış gerçekliğin eğitim ortamlarında ideal kullanımının belirlenebilmesi için önemlidir.

Bu doğrultuda bu çalışmada artırılmış gerçeklik uygulamalarının yarattığı etkinin öğrenci gözünden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmada ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına dair görüşlerinin incelenmesi için nitel yöntemden yararlanılmıştır. Bu çalışma Teknoloji ve Tasarım dersine katılan 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 bahar döneminde 43 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %69.8’i kız, %30.2’si erkektir. Araştırma kapsamında öğrencilerin artırılmış gerçekliğe yönelik görüşlerini almak için veri toplama aracı olarak bir form hazırlanmıştır.

Araştırmada öğrencilerin geleneksel sınıf ortamlarındaki ders etkinlikleri ile artırılmış gerçeklik uygulamalarını karşılaştırmalarına dair görüşlerine göre en sık belirtilen kodların “eğlenceli öğrenme ortamı sunmak” (f=8) ve “öğrenme sürecini dikkat çekici ve etkili yapmak” (f=8) olduğu bulunmuştur. Öğrenciler artırılmış gerçeklik uygulamalarının bundan sonraki derslerde kullanılmasının ders başarısına olumlu katkı yapacağını düşünmektedir (f=13). Ancak artırılmış gerçekliğin eğitim süreçlerine katkısının olmayacağını belirten öğrenciler de vardır (f=6). Artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanırken yaşanan güçlükler/zorluklar hakkındaki öğrenci görüşlerine göre en sık “akıllı telefon sahipliğinin/erişiminin olmaması” (f=14) olduğu görülmüştür. Öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanımının en faydalı olacağını düşündüğü dersi “Fen Bilimleri” (f=13) olarak belirtmektedir. Gelecekteki çalışmalarda artırılmış gerçeklik uygulamalarının ders başarısına etkisi deneysel desenlerle araştırılarak, öğrencilerle konu ile ilgili görüşmeler yapılabilir.

Keywords

Artırılmış gerçeklik, artırılmış gerçeklik uygulamaları, K-12, öğrenci görüşleri, ortaokul.