5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Artırılmış Gerçeklik Destekli Laboratuvar Etkinliklerinin Başarı, Bilişsel Yük ve Tutuma Etkisi

Muzaffer Özdemir

[email protected], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Betül Timur

[email protected], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Son yıllarda, Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojileri üzerine yapılan araştırmalar eğitim teknolojileri çalışmaları arasında önemli bir yer edinmiştir. AG, gerçek nesneler ile dijital varlıkların (örn., 3D nesneler, metin, ses vb.) eş zamanlı olarak aynı ortamda bulunmasına olanak sağlar. Bu özelliği sayesinde AG, soyut kavramları somutlaştırabilecek ideal ortamları sağlayabilme kapasitesine sahip olduğundan eğitim alanında oldukça popüler olmuştur. Yakın tarihli araştırmalar AG’nin öğrenme çıktılarını etkileyebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Fakat AG’nin öğrencilerin başarılarını, bilişsel yüklerini ve tutumlarını nasıl etkilediğini araştıran deneysel çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın bu yöndeki bulguları destekleyici nitelikte olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma ile, AG destekli gerçekleştirilen laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin başarılarına, bilişsel yüklerine ve tutumlarına olan etkisini incelemek amaçlanmıştır.

Araştırmada ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel model tercih edilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Çanakkale ilinde bulunan bir lisenin yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Başarı testi olarak, Çolak (2014) tarafından yapılandırmacı bir yaklaşım esas alınarak geliştirilen çalışma yapraklarındaki açık uçlu sorular kullanılmıştır. Katılımcıların hem geleneksel deneyleri hem de AG destekli deneysel etkinlikleri kullanırken bilişsel olarak ne kadar yüklendiklerini tespit etmek amacıyla Paas ve Merrienboer (1993) tarafından geliştirilen bilişsel yük ölçeği kullanılmıştır. AG uygulamalarını kullanan katılımcıların tutumlarına yönelik veriler ise Küçük, Yılmaz, Baydaş ve Göktaş (2014) tarafından geliştirilen “AG uygulamaları tutum ölçeği” yardımıyla elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, elde edilen bulgular tartışılmış ve gelecekte eğitimde AG kullanımı üzerine yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Artırılmış Gerçeklik, yapılandırmacı öğrenme, fen eğitimi