5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Artırılmış Gerçeklik Materyallerindeki Üç Boyutlu Görüntülerin ve Animasyonların Okul Öncesi Çocukların İngilizce Kelime Öğrenmelerine Etkisi

Rabia Meryem Yılmaz

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Esra Katırcıoğlu

[email protected], Dumlupınar Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilmiş resimli kartlarda yer alan çoklu ortam öğelerinden üç boyutlu görüntü ile üç boyutlu animasyonun okul öncesi çocukların İngilizce kelime öğrenmelerine etkisini incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini, 5 yaş grubunda yer alan okul öncesi 49 çocuk (25 kız, 24 erkek) oluşturmuştur. Çalışma kapsamında meyvelerin İngilizce kelime karşılıklarının öğretimi amaçlanmış, bunun için artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenmiş resimli kartlar hazırlanmıştır. Resimli kartların üzerinde meyvelerin resimleri yer almış, çoklu ortam materyali olarak üç boyutlu görüntü ile üç boyutlu animasyon kullanılmıştır. Deney grubunda üç boyutlu animasyonlarla destekli resimli kartlarla, kontrol grubunda üç boyutlu görüntü ile destekli resimli kartlarla bir hafta boyunca öğretmen kontrolünde aktiviteler yürütülmüştür. Aktivite öncesi her iki gruba ön kelime/kavram testi uygulanmış, daha sonra birer hafta arayla iki kere kelime/kavram testi son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol gruplarındaki çocukların her iki son test puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<.05). İlk uygulanan son testte deney grubundaki öğrencilerin ortalama puanı 27.50 iken kontrol grubundaki öğrencilerin ortalama puanı 17.20 olarak belirlenmiştir. İkinci uygulanan son testte ise deney grubuna ait ortalama 45.00 iken kontrol grubuna ait ortalama 36.80’dir. Her iki gruptaki çocukların ön test ile son test puanları arasında da anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<.05). Çalışmada elde edilen sonuçlar, üç boyutlu animasyonla desteklenmiş resimli kartları kullanan çocukların üç boyutlu görsellerle desteklenen kartları kullanan çocuklara göre performanslarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenmiş materyallerin okul öncesi İngilizce öğretiminde kullanılabileceği, kullanılan materyallerde üç boyutlu statik görsellerden ziyade üç boyutlu animasyonların kullanımı önerilmektedir.

Keywords

Artırılmış gerçeklik, İngilizce kelime öğretimi, Okul öncesi eğitimi