5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Biçimlendirmeye Yönelik E-Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi

Gizem Yıldız

[email protected], Gazi Üniversitesi

Ebru Kılıç Çakmak

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı, biçimlendirmeye yönelik değerlendirmenin ele alındığı e-değerlendirme çalışmaların genel bir bakış açısı ile incelenmesidir. Buradan hareketle Web of Science, YÖK Tez, Dergipark veritabanlarında taranan çalışmalardan yararlanılmıştır. Veritabanında, “formative assessment, e-assessment“, “formative assessment, web based assessment“ / “formative assessment, e-assessment, feedback” / “formative assessment, e-assessment, satisfaction” anahtar kelimeleri ve SSCI ile indexlenmiş son 10 yılı kapsayan tarama sonucunda 34 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar, yayınlandıkları dergi, yayın yılı, atıf sayısı, temel aldığı değerlendirme türü, uygulamada kullanılan değerlendirme sistemi, araştırma grubu, bağımlı değişkenleri ve bulgularına göre analiz edilmiştir. Analiz edilen çalışmaların, %67’sinde akademik başarı, %20’sinde motivasyon, %20’inde katılım ve % 2’sinde memnuniyet bağımlı değişken olarak ele alındığı belirlenmiştir. Akademik başarıyı inceleyen çalışmaların %95’inde kullanılan e-değerlendirme sistemlerinde sağlanan biçimlendirici dönütlerin öğrencilerin başarılarını, motivasyonu bağımlı değişken olarak ele alan çalışmaların %100’nde ise motivasyon arttırdığı görülmüştür. Çalışmaların %41’inde dönütlerin anlaşılmasına, sisteme ilişkin memnuniyete vurgu yaparak ve buna bağlı olarak çalışma sonuçlarında birkaç öğrencinin olumsuz görüşleri dikkat çekmiştir. Bu nedenle her bir öğrenci için bireysel dönütlerin verilmesi ve bu dönütlerin her öğrenci tarafından anlaşılması ve sisteme ilişkin memnuniyetin önem teşkil ettiği ortaya çıkmıştır. Çalışmalarda kullanılan veya geliştirilen sistemlerde, sistem tasarımı ve dönütlerin niteliğinin göz ardı edildiği de dikkati çekmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle öneriler geliştirilmiştir. Sistemlerde verilen biçimlendirici dönütler ile birlikte, arayüz tasarımına bağlı olarak, sisteme ilişkin memnuniyetin de önemli olduğu söylenebilir. Böylece hem ders öğretmeninin değerlendirme hem de öğrenci için öğrenme sürecine destek olabilecek bir e-değerlendirme sistemi tasarlanabilir. Araştırma sonuçlarının e-değerlendirme hakkında geliştirilen sistemlere ilişkin sonuçları ortaya koyması ile alana katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

biçimlendirmeye yönelik değerlendirme, e-değerlendirme, web tabanlı değerlendirme, akademik başarı, memnuniyet