5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilgi-İşlemsel Düşünme: Tanımlar ve Kavramlar

Halil İbrahim Haseski

[email protected], Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Manisa / TÜRKİYE

Ulaş İlic

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir / TÜRKİYE

Ufuk Tuğtekin

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir / TÜRKİYE

Günümüzde her alanda gözlenen hızlı değişim, günlük hayatı çok boyutlu olarak etkilemekte ve insanların karşılaştığı sorunların da karmaşık bir hal almasına neden olmaktadır. Söz konusu sorunların üstesinden gelmek için bireyler düşünme biçimlerini geliştirmek ve etkin tutmak zorundadır. Bu bağlamda, 21. yüzyıl insanının günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde yol gösterici niteliği olan bilgi-işlemsel düşünme becerisi gündeme gelmiş ve önem kazanmıştır. Genel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak gerçek hayat problemlerini çözme olarak ifade edilen bu kavram, günümüzde her birey tarafından sahip olunması gereken bir beceri olarak kabul edilmektedir. Alanyazında yer alan araştırmalarda bilgi-işlemsel düşünmeyi açıklamaya yönelik çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Ancak bu konuda bir uzlaşının olmadığı ve söz konusu tanımlarda birçok farklı kavrama yer verildiği belirlenmiştir. Bu durumun bilgi-işlemsel düşünmenin anlaşılmasını ve farklı alanlarda etkin olarak kazandırılan bir beceri olmasını zorlaştırdığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, alanyazında daha detaylı bir anlayış oluşturulması amacıyla, bilgi-işlemsel düşünmeye yönelik yapılan tanımların irdelendiği bir çalışmanın yer almadığı belirlenmiştir. Bu nedenle söz konusu araştırmada, alanyazında bilgi-işlemsel düşünmeye yönelik geliştirilen tanımlarda ifade edilen kavramların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen veri tabanlarında ilgili kapsam ölçütleri temelinde aramalar yapılmıştır. Aramalar sonucunda ulaşılan çalışmalarda yer alan tanımlara yönelik içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda bilgi-işlemsel düşünmenin problem çözme ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli kavramlar temelinde tanımlandığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarının bilgi-işlemsel düşünmenin daha detaylı anlaşılmasına ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Bilgi-işlemsel düşünme, tanım, kavramlar