5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretimde Yayılmasında Akademisyenlerin Karar Verme Süreçlerinde Tercih Ettikleri İletişim Kanalları

Gökhan Çalışkan

[email protected], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Özden Şahin İzmirli

[email protected], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki yeniliklerin öğretim süreçlerine entegrayonu günümüzde kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu çerçevede, okullarda BİT’in yayılımına yönelik çeşitli çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Tüm bu uygulamalara rağmen okullarda BİT’in entegrasyon süreci ve sürdürülebilirliği konusunda bazı engellerle karşılaşılmaktadır. Öğretmenlerin yeniliklere dair bilgi, tutum, beceri kazanmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ISTE’nin belirlemiş olduğu yeterlikliklere ulaşmada yaşadıkları zorluklar bu engeller arasında görülmektedir. Bu engelleri en aza indirmek amacıyla öğretmenlere yeniliğe dair bilgi, tutum ve beceri kazandıracak üniversite eğitimleri boyunca hizmet öncesi ve görev süreleri boyunca da hizmetiçi eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin sonucunda öğretmenlerden, kişisel sorumlulukları kapsamında yenilik-karar süreçlerini işleterek yeniliğe dair benimseme ya da redetme kararı vermeleri beklenmektedir. Bireyler yeniliğe dair karar oluşturdukları bu süreçte bilgi, tutum ve beceri kazanmak için iletişim kanallarından yararlanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, öğretmenlerin yenilik-karar sürecinde kullanmayı tercih ettikleri aktif iletişim kanallarının ve bu kanalların işlevselliğinin belirlenmesine dönük araştırmalara ihtiyacın olduğu farkedilmiştir. Bu araştırmada, BİT entegrasyon sürecinde öğretmenlere ulaşabilen iletişim kanallarının süreçteki rolü ve işlevleri merak edilmektedir. Bu kapsamda, alanyazında iletişim kanalları ve yenilik konusunda ulaşılan araştırmaların betimsel incelemesi yapılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin yenilik-karar süreçlerinde kullandığı aktif kanalların belirlenmesi ile hizmetiçi süreçte öğretmenlere ulaşımın destekleneceği belirtilmektedir. Böylece hizmetiçi eğitimlerde öğretmenlere uygun kanallarla iletişim sağlanacaktır. Bu çerçevede çalışmada, yenilik-karar sürecinde iletişim kanalları, yenilikçilik ve öğretmen yeterlikleri çerçevesinde incelenmiştir.

Keywords

yenilik-karar süreci, yeniliğin yayılması, iletişim kanalları, kitle iletişim araçları, kişiler arası iletişim araçları