5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Çalışmakta Olan Öğretim Üyelerinin Akademik Çalışma Konularının İncelenmesi

Raziye Sancar

[email protected], Ankara Üniversitesi

Deniz Deryakulu

[email protected], Ankara Üniversitesi

Bu çalışma ile ülkemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde çalışmakta olan öğretim üyelerinin akademik çalışma alanı eğilimlerini belirlemek ve buradan hareketle geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimi vermekte olan 50 devlet üniversitesi bünyesinde görev yapan 32 profesör, 60 doçent ve 167 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 259 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Öğretim üyelerine ilişkin yayın bilgilerine bağlı bulundukları üniversitelerin web sayfaları ve Yüksek Öğretim Kurumu künyeleri aracılığı ile erişilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenerek tarama modeli kullanılacaktır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden yararlanılacak ve bulgular tartışılacaktır.

Keywords

konu alanı, böte bölümü, akademik eğilim