5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisansüstü Tezlerin İntihal Analizi

İdris Göksu

[email protected], Mardin Artuklu Üniversitesi

Alper Aslan

[email protected], Munzur Üniversitesi

Yiğit Emrah Turgut

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Şükrü Aykat

[email protected], Mardin Artuklu Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) anabilim dalında yapılan tezlerin benzerlik analizi ile tezin türü, yapıldığı üniversite, danışman unvanı ve yazar unvanı değişkenleri açısından değerlendirmektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama yönteminin benimsendiği betimsel bir çalışmadır. YÖK Ulusal Tez Merkezinden tam metnine ulaşılabilen toplam 725 tez araştırmacılar tarafından incelenmiş ve bir yazılım kullanılarak benzerlik analizi yapılmıştır. Elde edilen benzerlik verileri betimsel olarak analiz edilmiş olup üniversite, tez türü, danışman unvanı ve yazar unvanı bazında frekans, yüzde ve ortalama hesapları yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre BÖTE alanında yapılan tezlerde ortalama %18.24 benzerlik yapıldığı tespit edilmiştir. Unvanlar bazında değerlendirildiğinde; doçentlerin danışmanlığını yaptığı tezlerde benzerlik oranının en düşük olduğu (%14.69) tespit edilmiştir. En yüksek benzerlik oranı ise yardımcı doçentlerin danışmanlık yaptığı tezlerde (%23.32) gerçekleşmiştir. Yazar unvanına göre yapılan değerlendirmede, en düşük benzerlik oranının Araştırma Görevlisi unvanına sahip öğrencilerin tezlerinde (%14.04) meydana geldiği tespit edilmiştir. En yüksek oran ise Öğretmen unvanına sahip öğrencilerin tezlerinde (%24.29) ortaya çıkmıştır. Ayrıca genel olarak incelendiğinde doktora tezlerinde ortalama %11.01, yüksek lisans tezlerinde ise % 19.02 oranında benzerlik tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bilimsel araştırmaların güvenirliğini etkileyen benzerlik konusuyla ilgili olarak BÖTE alanında yapılan lisansüstü tezlerin durumunu ortaya koymaktadır.Bu sonuçların bilimsel araştırma sürecinde lisansüstü eğitim veren üniversitelere, akademisyenlere ve araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Benzerlik, bilimsel etik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri