5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Becerileri ile Mesleki Öz-Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki

Melih Derya Gürer

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Demet Gül

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Canan Konyaoğlu

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Öğretmen adaylarının nitelikli bir şekilde yetişmesinde, mesleğe uyum sağlamalarında ve karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmesinde mesleki öz-yeterlik inançları ile öz-düzenleme becerileri önemli rol oynamaktadır. Alanyazın incelendiğinde öğretmen adaylarının bu inançlara ve becerilere sahip olma derecelerinin çeşitli değişkenlere göre incelendiği veya farklı değişkenlerle olan ilişkisini ortaya koyan çalışmalara rastlanmaktadır. Fakat öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik inançları ile öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik inançları ile öz-düzenleme becerileri düzeylerini ortaya koymak ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi benimsenmiş ve 116 öğretmen adayından Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği ve Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde kullanılan betimsel (ortalama, standart sapma, korelasyon) ve anlam çıkarıcı (Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi) istatistikler doğrultusunda BÖTE öğretmen adaylarının öz-düzenleme becerilerinin ve öğretmenlik öz-yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmanın sonuçları BÖTE öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlikleri ile öz-düzenleme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Keywords

Mesleki öz-yeterlik algıları, öz-düzenleme becerisi, öğretmen adayı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi