5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

BİLİM MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Aslı Yıldız

[email protected], Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi

Betül Kuralay

[email protected], Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi

 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen öğretmen eğitimlerine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın araştırma grubunu, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi öğretmen eğitimlerine katılan 40 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay desenine göre yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından hazırlanan ve beş açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme telefonla yapılmış ve görüşmeler sırasında ses kaydı alınmıştır. Elde edilen veriler dijital ortama aktarılmış, iki farklı araştırmacı tarafından veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, kodlar ve temalar belirlenmiştir. Elde edilen kod ve temalar çerçevesinde öğretmen görüşleri saptanmış ve değerlendirilmiştir.  Çalışmada ortaya çıkan görüşler; bilim merkezinde gerçekleştirilen öğretmen eğitimlerinin bilim merkezini yakından tanımaya olanak sağladığı, uygulamaya dayalı bu eğitimin sınıf içi etkinliklerde öğretmenin ihtiyacını karşıladığı ve mesleki gelişim imkânı sağladığı, bilim merkezi öğretmen eğitimlerine öğretmenlerin yeni öğrenme öğretme yaklaşımını öğrenmek ve öğrencilerine fayda sağlamak için katıldığı, farklı branşlarda öğretmenlerin aynı eğitime katılmasının disiplinler arası etkileşimi sağlayarak uygulamalarda farklı bakış açısı geliştirilmesine yardımcı olduğu, bilim merkezlerinde gerçekleşen öğretmen eğitimlerinin arttırılmasının gerekliliği ve eğitim sürelerinin uzatılmasının gerekliliği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

TEACHER OPINIONS ABOUT TEACHER COURSES AT SCIENCE CENTER

Aslı YILDIZ1,Betül KURALAY

1Bursa Science and Tecnology Center, 

e-mail: [email protected][email protected]

 

 

 

ABSTRACT

The aim of this study is to identify teacher opinions about teacher trainings conducted at Bursa Science and Technology Center. The study group consists of 40 teachers who participated trainings at Bursa Science and Technology Center. The case study method from qualitative studies was used. case study pattern. Data collection tool is prepared by the researcher which is five open ended questions and semi constructed interview form. The interviews were conducted on the phone and the audio was recorded. Accumulated data were transferred to digital media. Two independent researchers analyzed the data for content and codes, themes were identified. Identified codes and themes were used to evaluate and determine teacher opinions. The results and conclusions of the study are as follows: The teacher trainings at science and technology centers enables in depth knowledge about science center, helps teachers in the classroom activities in terms of practice and help teachers professional development. The teachers attend to trainings with the idea of learning new teaching and educating approaches and with the idea of making use of the training for their students. The program allows the teachers, from different branches, to interact with each other and give an opportunity to create different point of views. The teacher trainings at science centers should be conducted more often.  Another result is longer duration of courses is a requirement.

 

 

Keywords

Bilim merkezi, öğretmen eğitimi, informal öğrenme ortamları, bilim eğitimi.