5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Geliştirdikleri Eğitsel Materyallerin İncelenmesi

Fatih İlhan

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Erman Yükseltürk

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Artırılmış gerçeklik son yıllarda hızla gelişmekte olan mobil teknolojiler sayesinde yaygınlaşmakta ve bunun etkileri eğitim alanında da görülmektedir. Soyut kavramların somutlaştırılarak öğrenmeyi kolaylaştırması ve daha ilgi çekici hale getirmesi nedeniyle öğrenme ortamlarında artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde yurt içinde ve dışında yapılan çalışmaların sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu teknolojinin hem öğrenme üzerindeki etkileri hem de öğrenmeyi destekleyen diğer unsurlara etkileri incelenmektedir.  Diğer yandan bu teknolojinin kullanımının yaygınlaşması ile geliştirildiği ortamların da arttığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde seçmeli olarak verilen bir dersin içeriği güncellenmiştir. Derste öğrencilere arttırılmış gerçeklik hakkında bilgiler verilmiş, izleyen haftalarda onlardan çeşitli artırılmış gerçeklik araçları kullanarak eğitsel materyal geliştirmeleri beklenmiştir. Çalışmamızda öncelikle bu dersi alan 46 öğretmen adayının geliştirdikleri materyallerin içerik, yöntem ve kalite yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Öğrencilere tanıtılan araçlar, Aurasma, Blippar, Wikitude, ve Layar oluşturmaktadır. Ayrıca karekod içeren örnekler de gösterilmiş ve yaptırılmıştır. Her öğrencinin bu araçları kullanarak geliştirdikleri eğitsel materyaller incelendiğinde; bunların genellikle fen bilgisi alanından konu seçilerek, bir resmin tetikleyici olarak seçilmesi ile ilgili bir videonun gösterildiği, açıklayıcı materyaller olduğu görülmüştür. Dersin sonunda öğrencilerden ayrıca alan yazında ve internette sıkça bahsedilen eğitsel arttırılmış gerçeklik uygulamalarını incelenmesi istenmiştir. Öğrencilerin seçtikleri ve inceleyip puan verdikleri uygulamalara bakıldığında ise resim tetikleyici ile çalışan 3 Boyutlu modellerin, eğitsel kullanıma daha uygun olduğunu düşündükleri bulunmuştur. 

Keywords

Artırılmış gerçeklik, eğitsel materyal, 3 boyutlu model, BT öğretmen adayları