5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Canlandırma ve Benzetimlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Erkan Çalışkan

[email protected], Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Canlandırma ve benzetimlerin öğretim sürecinde kullanılması hem öğrenmeyi kolaylaştırmakta hem de süreci daha ilgi çekici hale getirmektedir. Bundan dolayı sınıfa taşınamayacak ortamların ya da öğretim ortamında gerçekleştirilmesi tehlikeli durumların canlandırma ve benzetimlerle aktarılması öğretmenler tarafından kalıcı öğrenmelerin sağlanması adına yoğun biçimde kullanılmaktadır. Bu sürecin başarılı olması kullanılan canlandırma ya da benzetimin kalitesine bağlıdır. Türkiye’de gerek okullarda bu tür materyallerin geliştirilmesi gerekse öğretim teknolojileri altında çalışan kurumlarda bu tür işlerin temel sorumluluğu eğitim fakültelerinin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğimi bölümünü mezunlarına bırakılmaktadır. Çalışmanın temel amacı, bu bölümlerden mezun olacak bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının canlandırma ve benzetimlerin öğretim sürecinde kullanılması ve bu tür öğretim materyallerin geliştirme sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel desende yürütülen araştırmada çalışma grubu için ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından temel ölçüt daha önce canlandırma ve benzetim geliştirme tecrübesine sahip olma olarak belirlendiğinden çalışma daha önceden BÖTE lisans programında yer alan Eğitimde Grafik ve Canlandırma dersini başarılı bir biçimde tamamlamış ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 20 bilişim teknolojileri öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler çözümlendiğinde öğretmen adaylarının canlandırma ve benzetimlerin en önemli yararları olarak öğrenmeyi kolaylaştırdığından (f=15) ve kalıcı öğrenme sağladığından (f=15) bahsettikleri görülmüştür. En önemli sınırlılık olarak ise geliştirme ve kullanma sürecinde teknolojik alt yapının olması gerektiği (f=10) ön plana çıkarılmıştır. Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına göre ortaokul düzeyinde geliştirilecek iyi bir benzetimin öncelikle basit, sade ve anlaşılır olması (f=15) gerekmektedir. Aynı zamanda konu bütünlüğü (f=15) öğretmen adaylarının dikkat çektiği diğer bir noktadır. Canlandırmalar içinse konuya özgü olması (f=17) ve görsel tasarım ilkelerinin etkili bir biçimde uygulanmış olması (f=17) öğretmen adayları tarafından ön plana çıkartılmıştır. Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına göre canlandırma ve benzetimlerin geliştirme sürecindeki gerekli en önemli ögeler alan içerik (f=10) ve yazılım bilgisi (f=6) yer almaktadır. Öğrenen özellikleri (f=4) de dikkat edilmesi gereken diğer bir etmen olarak ifade edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre canlandırma ve benzetimlerin yararları ve sınırlılıkları ile sahip olması gerektiği özelliklere ilişkin bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının görüşlerinin alan yazınla uyumlu olduğu söylenebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının geliştirme sürecinde yaşanılabilecek sorunlar ve gerekli olan etmenlere ilişkin görüşleri incelendiğinde canlandırma ve benzetimlerin geliştirme sürecinin mutlaka bir ekip çalışması olması gerektiği ortaya konulduğundan, içerik bilgisine sahip alan uzmanlarıyla öğrenci özellikleri açısından rehberlik birimi çalışanlarının bilişim teknolojileri öğretmenleriyle aynı ekipte çalışması önerilebilir.

Keywords

Canlandırma, Animasyon, Benzetim, Simülasyon, Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayı