5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin İnfografik Tasarım Sürecine Yansımaları

Cansu Çaka

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Özcan Özgür Dursun

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Web teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, erişilebilir bilgi miktarının artması ve çoklu ortam kavramının kazandığı önemle birlikte karmaşık bilginin basitleştirilerek sunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik durumu ile birlikte çoklu ortam kavramı kapsamında dikkat çeken güncel kavramlardan birisi ise infografik kavramıdır. Resim, grafik, diyagram, metin gibi faklı görsel ve sözel ögeleri içeren yapısı ile infografikler, ilgi çekici ve hatırlanabilir bilgi sunarak içeriğin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. İnfografiklerin iyi yapılandırılması sürecinde ise tasarım kavramı ve temelde görsel mesaj oluşturma ve görsel mesajları değerlendirme olarak ifade edilen görsel okuryazarlık becerileri önem kazanmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışma ile bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının sahip oldukları görsel okuryazarlık düzeylerinin infografik tasarım sürecine yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde desenlenen çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’ nde öğrenim gören 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Arslan ve Nalinci (2014) tarafından geliştirilen “Yükseköğretimde Görsel Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen adayları tarafından tasarlanan infografiklerin değerlendirilmesi ise “Yükseköğretimde Görsel Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” nin faktörleri temel alınarak araştırma kapsamında hazırlanan 19 maddelik bir kontrol listesi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik, pearson korelasyon analizi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre daha önce görsel tasarıma yönelik bir ders alma durumu, görsel okuryazarlık becerisi üzerinde etkili olup katılımcıların görsel okuryazarlık düzeyleri yüksektir. Ancak katılımcılar sahip oldukları görsel okuryazarlık becerilerini aynı oranda tasarım sürecine yansıtamamaktadır.

Keywords

çoklu ortam, infografik, görsel okuryazarlık