5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle ile Ders İşlenmesi Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri

Esra Ergül Sönmez

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi

Mustafa Koç

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi

Eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalarda öğrenenlerin belli bir araç veya materyal hakkındaki görüş ve deneyimlerinin incelenmesi önemli bir yaklaşımdır. Zira potansiyel kullanıcıların beklenti ve tercihleri, ilgili teknolojinin geliştirilmesine, seçimine ve derslerde kullanılmasına ilişkin önemli çıkarımlar sağlamaktadır. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının, yaygın olarak kullanılan web tabanlı bir platform olan Moodle öğretim yönetim sistemi ile ders işlenmesi hakkındaki görüş ve deneyimlerinin derinlemesine incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, lisans öğrenimi sürecinde Moodle ile en az bir ders almış 25 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma, nitel yöntemlerden olgubilim araştırması şeklinde desenlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve Nvivo 7.0 programı kullanılarak içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu Moodle’ı faydalı, basit arayüzlü, harmanlanmış öğrenmeyi destekleyici, içerik ve öğretmen ile etkileşimi artırıcı olarak belirtmişlerdir. Moodle’daki en etkili etkinliklerin “ödevler”, “kaynaklar” ve “forum” olduğunu ifade etmişlerdir. Öte yandan, katılımcıların bir kısmı Moodle’ın sınıftaki gibi yüz yüze etkileşimi sunamayacağını ve dolayısıyla bu tür etkileşim gerektiren bazı sayısal ve sözel dersler için uygun olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca Moodle kullanımında en büyük sıkıntıyı sisteme kayıt aşamasında yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bulgular ışığında eğitimcilere ve Moodle ile ilgili çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Öğretim yönetim sistemi, Moodle, öğretmen eğitimi, görüş ve deneyimler, olgubilim çalışması