5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel Bir Programlama Dilinin (Scratch) Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri

Şerife Nur Yıldız

[email protected], Ege Üniversitesi

Alev Ateş Çobanoğlu

[email protected], Ege Üniversitesi

 

Programlama öğretimini kolaylaştırmak için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen araçlardan Scratch,  yaygın kabul gören bir görsel programlama dilidir. Eğitimde yeniliklerin uygulanabilmesi ve değişimin gerçekleşebilmesinde en önemli görev ve sorumluluk öğretmenlerindir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri (BT) öğretmenlerinin Scratch kullanımlarına yönelik davranışsal niyetlerini öğretmenler için teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışma ilişkisel tarama niteliğindedir. Amaçlı örnekleme yöntemi izlenerek, dersinde Scratch yazılımını kullanan 265 bilişim teknolojileri öğretmeni (112 erkek, 153 kadın) örnekleme alınmıştır. Örneklemin %50,6sı 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri, bu kapsamda geliştirilen 39 maddelik ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek; Algılanan Kullanım Kolaylığı, Algılanan Fayda, Tutum, Niyet, Özel Norm, Öz yeterlik, Kolaylaştırıcı Durumlar, Teknolojik Kargaşa, Kaygı, Algılanan Eğlence ve Uygunluk şeklinde alt boyutlardan oluşmaktadır. Bulgulara göre, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin Scratch kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Sürükle-bırak yöntemi, Türkçe dil desteği, komutların menüler halinde gruplanması ve kod bloklarının hızlı test edilmesi özelliklerinin Scratch kullanımını kolaylaştırdığı öne çıkan bulgulardandır. Dünyada yaygın kullanıcı kitlesine sahip Scratch’in Türkiye’deki BT öğretmenleri örnekleminde de kodlama öğretimine girişte tercih edilen bir yazılım olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu açıdan, Scratch’in kullanılabilirlik testlerinin de yapılması önerilebilir.

 

 

 

Not: Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje numarası 15-EĞF-006) tarafından desteklenmiştir.

Keywords

Scratch; TKM; Davranışsal Niyet