5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanıp Yordanmadığının İncelenmesi

Mehmet Barış Horzum

[email protected], Sakarya Üniversitesi

Hakkı Bağcı

[email protected], Sakarya Üniversitesi

Ömer Faruk Gökmen

[email protected], Sakarya Üniversitesi

Tükenmişlik çalışanlar arasında görülen yorgunluk, başarısız hissetme, enerji kaybı, güdülenme eksikliği ve işi bırakma ile ilgili bir kavramdır. Bu açıdan yaşamının büyük bir bölümünü çalışarak geçiren bireylerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada Sakarya ilinde bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya ilinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Maslach, Jackson ve Schwab tarafından geliştirilen, İnce ve Şahin tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri- Eğitimci formu kullanılmıştır. Ölçek 22 madde ve 3 boyuttan (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) oluşmaktadır. Verilerin analizinde regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bilişim teknolojileri öğretmenlerinin duygusal tükenmişlikleri ve duyarsızlaşanların oranı %70’in üstünde iken kişisel başarı tükenmişliği %60’dır. Bu oranlar bilişim teknolojileri öğretmenlerinde tükenmişliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Duygusal tükenmişlik boyutunda sadece cinsiyet anlamlı yordayıcı olarak bulunmuş ve kadınların duygusal tükenmişliği daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Duyarsızlaşma boyutunda gececilik gündüzcülüğün anlamlı yordayıcı olduğu ve gececi tip öğretmenlerin daha yüksek oranda duyarsızlaştığı ortaya çıkmıştır. Kişisel başarı tükenmesi boyutunda kıdem anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmuş kıdemi düşük olanlar kişisel başarı tükenmişlikleri daha yüksek olarak bulunmuştur.

Keywords

Tükenmişlik, bilişim teknolojileri, öğretmen