5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Düşünceleri

Aslı Göncü

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İbrahim Çetin

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bilgi-işlemsel düşünme ile ilgili çalışmalar 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. 2010 yılında Wing, Cundy ve Synder ile birlikte bilgi-işlemsel düşünmeyi, “çözümlerin bir bilgi-işleme birimi tarafından etkili şekilde yerine getirilebilecek bir formda sunulması amacıyla problemleri ve çözümlerini formülleştirmeyi içeren düşünce süreci” olarak tanımlamıştır. Wing bilgi-işlemsel düşünmenin herkes tarafından bilinmesi gerektiği iddiasında bulunmuştur. Öğrencilerin teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi artık yeterli olarak görülmemektedir. Öğrencilerin teknolojinin nasıl oluşturulduğunu bilmelerinde bilgi-işlemsel düşünmeyi anlamalarının önemli olduğu iddia edilmektedir. Son zamanlarda bilgisayar bilimi eğitiminde Dünya’da ve Türkiye’de hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu yaşanan değişim içinde yeni müfredatların hazırlanması, birçok öğretmenin yetiştirilmesi ve sınıf ortamlarında değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu yüzden bilgi-işlemsel düşünmeyi öğreten öğretmenleri eğitmek bulmacanın önemli bir parçasıdır. Derse girecek olan ve hazırlanan müfredatları uygulayacak olan kişiler öğretmenlerdir. Bu durumda öğretmenlerin bu konuda ne düşündüklerini ortaya çıkarmak önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerin bilgi-işlemsel düşünme ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Bolu ilinde çalışmakta olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için nitel içerik analizi kullanılmaktadır. Veri analizinin sonucunda bahsi geçen öğretmenlerin kodlama eğitimine yönelik düşüncelerinin ortaya çıkarılması beklenmektedir.

Keywords

bilgi-işlemsel düşünme, kodlama eğitimi, BTE öğretmenleri