5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Sorun ve Görüşleri

Demet Gül

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İbrahim Çetin

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

           Türkiye’de bilişim teknolojileri ve yazılım dersi içerisinde verilen kodlama eğitimi son zamanlarda özellikle gelişmiş ülkelerde önem kazanmaktadır. Türkiye'de bilişim teknolojileri ve yazılım dersi zorunlu olarak beşinci ve altıncı sınıflarda verilmektedir. Fen liselerinde ve hazırlık sınıfı bulunan Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinde bilgisayar bilimi dersi zorunlu olarak ilk defa bu sene verilecektir. Bunun dışında birçok kademede kodlama dersi seçmeli olarak verilmektedir. Bu derslerin müfredatları esnektir ve ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarında bu alandan soru bulunmamaktadır. Ayrıca bu derslerin öğretmenleri, teknik personelin yetersiz olduğu okullarda, okullardaki teknolojik problemlerle ilgilenmede doğal aday durumundadır. Alan yazın incelendiğinde kodlama eğitimine yönelik bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerinin bahsi geçen konular ile ilgili görüşlerinin alındığı çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerinin kodlama eğitimine yönelik sorunlarının ve görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmaya katılan bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin sistematik olarak betimlenmesi için nitel içerik analizi kullanılmaktadır. Çalışmanın veri analiz süreci devam etmektedir. Veri analizi sonucunda bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenlerinin kodlama eğitimi ile ilgili görüş ve sorunlarının yansıtılması planlanmaktadır.

Keywords

bilişim teknolojileri ve yazılım, kodlama eğitimi, öğretmen deneyimleri