5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik Olarak Değişime Hazır Olma ve Programlama Öz Yeterlik Durumlarının Değerlendirilmesi

Esra Barut

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Ufuk Tuğtekin

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Özcan Özgür Dursun

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bu araştırmanın amacı, Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik durumlarına ek olarak Bilişim Teknolojileri dersine yönelik programlama öz yeterlik ve değişime hazır olma durumlarını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda 461 katılımcıya sosyal medya bağlantıları, forum sayfaları ve çevrimiçi formlar aracılığı ile ulaşılmıştır. Araştırma Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışmada çevrimiçi yapıda olmak üzere; değişime hazır olma ölçeği, programlamaya ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği ve öğretmen öz yeterlik ölçeği birlikte işe koşulmuştur. Katılımcılardan elde edilen veriler cinsiyet, deneyim, aktif olarak görev alma, görev yapılan okul türü ve mezun olunan okul türü değişkenleri bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular arasında deneyimin, katılımcıların öğretmenlik özyeterlik algılarını etkilememesine karşın, değişime hazır olma durumları üzerinde etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyetin ya da mezun olunan okul türünün değişime hazır olma durumları üzerinde etkili olmadığı sonuçları öne çıkmaktadır. Araştırmanın sonuçlarının alanyazına katkı sağlayacağı ve bu sonuçların farklı araştırmalarda tartışılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. BT alanının sürekli gelişim içerisinde olması bu alana yönelik değişimleri de tetiklemektedir. Bu değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamak gerek alana ilişkin gerekse genel öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik algılarıyla yakından  ilişkilidir. Bu algıların gelişimi konusunda, hizmet öncesi ve hizmet içi dönemde verilecek eğitimler önemli katkılar sağlayacaktır.

Keywords

Değişime hazır olma, öz yeterlik, programlama, bilişim teknolojileri, yazılım.