5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bir Kamu Kuruluşunda Düzenlenen Hizmet İçi Web Tabanlı Eğitime ve Öğrenme Materyallerinin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi

Ümmühan Avcı

[email protected], Başkent Üniversitesi

Serpil Yalçınalp

[email protected], Başkent Üniversitesi

Esin Arslan

[email protected], Başkent Üniversitesi

Bu araştırmanın temel amacı, bir kamu kurumunda uygulanmış olan web tabanlı hizmet içi “Office 2010 Eğitimi (e-öğrenme)” programının sunumunda kullanılan e-öğrenme materyallerinin kullanışlılığına ve aldıkları hizmet-içi eğitimine ilişkin katılımcıların görüşlerini alarak değerlendirmektir. Çalışma nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini bir kamu kurumunda çalışmakta olan 14 personel oluşturmaktadır. Bu çalışmada veriler likert tipi “E-öğrenme Materyali Kullanışlılık Anketi” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Nicel veriler SPSS programı kullanılarak, nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarında katılımcıların web tabanlı hizmet-içi eğitim programının sunumunda kullanılan e-öğrenme materyalini oldukça kullanışlı buldukları ve aldıkları eğitime ilişkin olumlu görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların hizmet-içi uzaktan eğitim programlarına ve bu programlarda kullanılacak öğretim materyallerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

web tabanlı öğrenme, öğretim materyalleri kullanışlılığı, hizmet-içi uzaktan eğitim