5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bir Tartışma Ortamı Olarak Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Öğrenci Görüşleri

Murat Çınar

[email protected], Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Mukaddes Erdem

[email protected], Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bu çalışmanın amacı sosyal ağlar üzerinden yürütülen çevrimiçi grup tartışmalarına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda bir sosyal paylaşım sitesi olan Facebook üzerinden yapılan grup tartışmaları sosyal etkileşim, düşüncelerin organizasyonu ve sunumu ve tartışma sürecinin manipülasyonu açısından incelenmiştir. Çalışma grubu 4’ü doktora ve 6’sı yüksek lisans olmak üzere toplam 10 lisansüstü öğrencisinden oluşmaktadır. Lisansüstü bir ders kapsamında bir araya gelen katılımcıların dönem boyunca ders tartışmalarını Facebook üzerinden gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Uygulama sürecinin sonunda katılımcılarla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak bir grup görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmeden elde edilen veriler Nvivo programı aracılığıyla içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Facebook’un bir tartışma sürecinde öğrenciler arasında iletişim ve sosyal etkileşimi sağlama açısından yeterli bir araç olduğu belirtilmiştir. Facebook’un bildirim ve hatırlatma özelliklerinin tartışmaların takibini kolaylaştırdığı; uzun gönderiler ve gönderi özet görünümünün ise akış takibini zorlaştırdığı belirtilmiştir. Bununla birlikte tartışma sürecinin etkinliğini platform özelliklerinden ziyade tartışma sürecinin doğasına ilişkin özelliklerin belirlediği görülmüştür. Tartışma sürecinin etkinliğini sınırlayan etmenlerin başında tartışma soruları ya da konularının niteliğine bağlı olarak öğrenci görüşlerinin belirli kalıpların dışına çıkamaması, yönlendirici soruların eksikliğinden dolayı bağlam dışı görüşlerin tartışma odağından sapmalara yol açması, öğrenci paylaşımlarının sıklıkla bilgilendirici özellikte olması, çatışma noktalarının üretilmemesi ve karşıt görüşlerin ifade zorluğu gelmiştir. Son olarak, öğretim elemanının tartışmalara dâhil olmasının öğrenci motivasyonunu ve katılımını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Keywords

Eğitim teknolojileri, sosyal ağlar, facebook, sınıf içi tartışma, öğrenci görüşleri