5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Böte Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği

Fatma Akgün

[email protected], Trakya Üniversitesi

Hasan Özgür

[email protected], Trakya Üniversitesi

Cem Çuhadar

[email protected], Trakya Üniversitesi

Yaratıcılık, sanat, bilim, teknoloji gibi çeşitli alanlarda önemli buluşların ve yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan bir kavramdır. Problem çözme becerisi, fikir ve hipotez geliştirme, entelektüel bilgi üretimi, farklı üst düzey düşünme becerilerini içinde barındıran yaratıcılık kavramı kuşkusuz eğitim alanında da üzerinde önemle durulması gereken önemli bir konudur. Yaratıcılığın oluşumuna ve ortaya çıkışına belirli düzeyde katkı sağlayan özgüven kavramı da kişinin belli bir olayı, fikri ya da durumu başarılı bir biçimde yerine getireceğine ilişin inanması, kendi yetenek ve kararlarına güvenmesi, her durumda başarılı olması adına önemli ve gerekli bir atılımdır. Bu hususta gerçekleştirilen bu çalışmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin, yaratıcılık ve özgüven düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 194 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Akın (2007) tarafından geliştirilen “Öz-Güven Ölçeği” ve Aksoy (2004 ) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Ne Kadar Yaratıcısınız?” ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden, t-testi ve tek yönlü varyans analizi testlerinden ve değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin orta seviyenin üzerinde ve özgüvenlerinin ise yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıca mezun olunan lise türü ile yaratıcılık arasında farkın anlamlı olduğu gözlenirken, öğrenim görülen sınıf düzeyi ile özgüven geneli, iç-özgüven ve dış-özgüven alt boyutlarındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Aynı zamanda interneti kullanma amacı ile özgüven geneli ve dış-özgüven alt boyutu arasında da anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca elde edilen diğer bir bulgu ise öğrencilerin iç-özgüvenleri ile yaratıcılıkları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyli anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada ortaya çıkan bu bulguların öğretmen adayları arasında paylaşılarak mesleklerini başarılı bir şekilde icra etmelerinde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.   

Keywords

yaratıcılık, özgüven, eğitim, öğretmen adayı.