5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Böte Öğrencilerinin Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.

İlker Çobanoğlu

[email protected], Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Böte Bölümü

Böte bölümü öğrencilerinin bilgisayar programlama ile ilgili derslerdeki başarılarının genelde daha düşük olduğu gözlemlenmektedir. Bunun nedenlerinden biri olarak bilgisayar programlama öğrenmenin zor olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrencilerde bilgisayar programlama öğrenmenin sıkıcı olduğu gibi bazı algılar da bulunmaktadır. Bu negatif algılar öğrencilerin tutumlarının da düşük olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; BÖTE öğrencilerinin bilgisayar programlamaya yönelik tutumlarının nasıl olduğunun ortaya çıkarılması ve bu tutumların çeşitli değişkenler açısından durumunu ele almaktır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen bu çalışmanın örneklemi; 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde eğitimine devam eden 121 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada öğrenci bilgi formunun yanı sıra Başer (2013) tarafından geliştirilen, dört alt boyuttan ve 38 maddeden oluşan “Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin maddeleri “Programlamada kendine güven ve güdülenme”, “Programlamanın faydası”, “Programlamada başarıya karşı tutum” ve “Programlamada başarının sosyal algısı” olarak isimlendirilen dört alt boyutta toplanmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi testlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada tutumların nasıl olduğu incelenmiştir. Ayrıca bu tutumların mezun olunan lise türü, bulunulan sınıf, cinsiyet, kaç yıldır bilgisayar programlama ile uğraşıldığı, algılanan bilgisayar programlama becerisi düzeyi, üniversite dışında programlama ile ilgili ders alıp almama, programlama ile ilgili derslerde ortalama alınan not düzeyi ve ödevler dışında bilgisayar programlama ile ne sıklıkla ilgilenildiği gibi değişkenlere göre durumunun ne olduğu araştırılmıştır.

Keywords

Programlama, Tutum, Bilgisayar programlamaya yönelik tutum, Öğretmen adayı