5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

BT Öğretmen Adaylarının Animasyonlu Sunum Aracı Olan Powtoon'a Yönelik Görüşleri

Alev Ateş Çobanoğlu

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü

Okşan Uzunboylar

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Öğrenme- öğretme sürecinde ilgi çekici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı ders materyali olma özelliği taşıyan animasyonların ve animasyonlu sunumların geliştirilmesi zor ve zahmetli olabilmektedir. Programlama konusunda yeterli bilgisi olmayan ancak sunumlarını daha ilgi çekici ve dinamik olarak hazırlamak isteyen öğretmenler için Powtoon yazılımı bu açıdan pratik bir alternatif olarak düşünülmektedir. Bu betimsel çalışmanın amacı; BT öğretmen adaylarının Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı dersinde yararlandıkları araçlardan Powtoon’a yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Katılımcılar; 2016-2017 akademik yılı güz döneminde, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE bölümünde, Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı dersini alan 32 öğrencidir. Bulgulara göre, katılımcıların %78.1’i (n=25) Powtoon’u iyi bir yazılım olarak nitelemekte, Powtoon yazılımıyla animasyon hazırlamanın kolay, hızlı, renkli ve eğlenceli hale geldiğini belirtmektedir. Hazır şablonlarıyla pratik kullanım özelliği olan Powtoon, hem kullanıcıları hem de izleyicileri açısından öğretici ve  zevkli bir yazılım olarak nitelenmiş, eğitsel video seçeneği de olumlu değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, yedi öğrencinin belirttiği gibi yazılımdaki bazı özelliklerin ücretli olması olumsuz görülmektedir. Süre kısıtlaması olması ve bazı karakterlerin yetersizliği de dile getirilmiştir. Genel olarak Powtoon’un, BT öğretmen adaylarının önemli bir bölümü tarafından öğrenme-öğretme ortamlarında taşıdığı olumlu özelliklerle öne çıkan bir animasyonlu sunum aracı olduğu görülmektedir. Kolay ve dinamik sunumlar hazırlamak için Powtoon'un, her branşta ve her düzeye yönelik olarak öğretmenler tarafından yaygın kullanımı önerilmektedir.

Keywords

animasyon geliştirme, Powtoon, materyal geliştirme