5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bt Öğretmenlerinin Kodlama Dersine Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Çeşitli Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

Ercan Akpınar

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Zafer Erkan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Esen Uygur

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Meltem Doğan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Sura Talayhan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş

[email protected], Anadolu Üniversitesi

21. yy öğrenci becerilerini de kapsayan kodlama - programlama öğretimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen karara göre Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredatına eklenmeye başlamıştır. Kodlama- programlama etkinlikleriyle öğrencilerin analitik düşünebilme, problem çözebilme, algoritma oluşturabilme gibi üst biliş becerilerine pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Bilgi çağında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri teknoloji üretmelerine bağlıdır. Bu bağlamda yüksek teknoloji üretebilen bir ülke haline gelebilmemiz için kodlama – programlama dersi ile yetiştirilecek öğrenci nesli önemli görülmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için öğrencilere verilecek eğitimin içeriği ve eğitimi verecek öğretmenlerin bu konuda donanımlı olması oldukça önemlidir. Bu nedenle okullarda görev alan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin kodlama – programlama dersi ile gelecek olan yeni öğretim programına hazır bulunuşluk düzeylerinin ve yeterliklerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin kodlama dersine hazır olma durumlarını çeşitli değişkenlere göre incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma İzmir ilinde çalışmaya gönüllü katılan 11 Bilişim Teknolojileri öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının geçerliği ve güvenirliği için uzman görüşünden yararlanılmıştır. Araştırma sürecinde veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Sonuç olarak bilişim teknolojileri öğretmenleri, kodlamaya yönelik eğitim ihtiyacı duyma, kodlamanın derslerde öğretilebilirliği, kodlama konusunda yararlandıkları konular vb. konularda görüşlerini belirtmişler ve bulgular literatür ışığında değerlendirilmiştir.

Keywords

kodlama, öğretmen eğitimi, yeterlik