5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bulut Bilişim ile İşbirlikli Öğrenme: Office365 Üzerine Bir Değerlendirme

Turgay Erdemir

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Ünal Çakıroğlu

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan toplumsal ve sosyal değişim, eğitim-öğretim alanında değişimler olmasını zorunlu kılmıştır.  İnsanların daha az zamanda daha fazlaya bilgiye ulaşabilmesi zorunluluk halini almıştır. Özellikle iş hayatında olan bireyler ve kendini geliştirmek isteyen bireylerin eğitim talepleri sonucu teknolojinin gelişmesi ile örgün eğitimin zaman, mekân ya da süre gibi sınırlılıklarını içermeyen Uzaktan Eğitim ortaya çıkmıştır. Devamında etkili ve verimli uzaktan eğitim faaliyetlerine sorusuna cevaben farklı yöntem teknikler üzerine araştırmalar başlamıştır. Bunlardan bir tanesi de işbirlikli öğrenme yaklaşımıdır. Demirel (2002) ise işbirlikli öğrenmeyi; öğrencilerin bir problemi çözmek ya da bir görevi gerçekleştirmek için, küçük gruplar halinde birlikte çalışması olarak ifade etmektedir.

Uzaktan eğitim (UE) öğrencileri doğası gereği grup çalışmalarını bir arada yapabilme imkanlarına sahip değildir. Nitekim Kennedy, Duffy (2004), çalışmasında UE’de öğrenciler arasında ve öğretmen ile iletişim ve etkileşim halinde olma ihtiyaçların karşılanması noktasında sorunlar yaşandığını ortaya koymuşlardır. Karşılaşılan bu sorunların işbirlikli öğrenme ilkelerinden olumlu bağlılık, pozitif dayanışma, bireysel sorumluluk ve grup değerlendirmesi ilkelerine etki ettiği görülmektedir. Bu çerçevede Neill, Scott ve Conboy, (2011)  UE’de etkili işbirlikli faaliyetlerin sağlanabilmesi için özelleşmiş potansiyele sahip teknolojilerin kullanılabileceğini önermektedirler.

İnternet teknolojisi ile iletişim, bilgi paylaşımı ve bilgi alışverişinde önemli değişimler olmuştur. İnternet üzerinden kullanıcılara sunulan veriler belirli merkezlerde toplanarak veri havuzları oluşturulmuştur. Kullanıcı istekleri doğrultusunda, gelişen teknoloji sayesinde; uygulamalar zaman, mekân ve platformdan bağımsız olarak kullanabilme yönünde gelişmiş ve “Bulut Bilişim Teknolojisi” meydana gelmiştir. Bulut bilişim internetteki sunucular üzerinde bulundurulan uygulama ve servislerin internete bağlı herhangi bir cihaz ile çalıştırılmasına imkan veren teknolojidir.

Bu çalışmada bu düşünceler ve imkanlardan hareketle son yıllarda gelişmekte olan Bulut Bilişim Teknolojisinin sunduğu hizmetler ile UE’de işbirlikli etkinliklerin gerçekleştirilmesinde yaşanan iletişim, etkileşim ve teknoloji sorunlarına çözümler getirebileceği düşünülmüş, bulut ortamının uzaktan eğitimde işbirlikli öğrenme potansiyelinin ortaya konabilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden 13 uzaktan eğitim lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrenciler Office365 bulut hizmetlerini kullanarak ders içeriği kapsamındaki çalışmaları Office365 üzerinde zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirmişlerdir. Süreç boyunca anlık ileti veya web konferansları hizmetleri ile tartışmalar, görüş alışverişleri yapabilmiş; görev dağılımları kapsamında bireysel ve birlikte çalışarak ortak bir ürün ortaya koymuşlardır. Araştırmanın verileri süreç sonunda öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.  Veriler nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğrenciler bulut bilişimin uzaktan eğitimde özellikle paylaşım, iletişim ve birlikte çalışma üzerinde olumlu etki yaptığını bildirmişlerdir.

Keywords

uzaktan eğitim, bulut bilişim, işbirlikli öğrenme, öğrenci görüşleri