5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Topluluk Hissi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Esma Yıldız

[email protected], Amasya Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı çevrimiçi öğrenme ortamlarında uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları ile topluluk hissi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ele alınan akademik başarı, katılımcıların dönem sonu notları dikkate alınarak ölçülen başarıyı ifade etmektedir. Topluluk hissi ise Öğretim Elemanı Etkileşimi, Nezaket ve Saygı, Öğrenme-Öğretme Stilleri Uygunluğu, Öğrenci İşbirliği olmak üzere dört faktörden oluşan Çevrimiçi Ortamlarda Topluluk Hissi Ölçeği aracılığıyla toplanan verilerin incelenmesiyle değerlendirilmiştir.  Araştırmanın katılımcılarını 5 farklı uzaktan eğitim programına kayıtlı 190 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların farklı derslere yönelik yanıtlarıyla 257 veriden oluşan veri seti, SPSS paket programıyla korelasyon analizi yapılarak incelenmiştir. Yapılan korelasyon analizinin sonucunda; topluluk hissi ve akademik başarı arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Topluluk hissi faktör bazlı incelendiğinde ise Öğretim Elemanı Etkileşimi ile Nezaket ve Saygı faktörünün akademik başarı ile pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Diğer faktörler olan Öğrenme-Öğretme Stilleri Uygunluğu ve Öğrenci işbirliği ile akademik başarı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak çevrimiçi öğrenme ortamlarında akademik başarı ve topluluk hissi arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar bağlamında uzaktan eğitimde çevrimiçi ortamlar tasarlanırken öğrencilerin öğrenmelerini ve akademik başarılarını desteklemek için topluluk hissi bileşeninin göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Keywords

Uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme ortamı, topluluk hissi, akademik başarı.