5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çevrimiçi Ortamlarda İşbirlikli Çalışma Araçları Kullanımı Memnuniyetini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Adem Özgür

[email protected], Uşak Üniversitesi

Öznur Babayiğit

[email protected], Gazi Üniversitesi

Sadi Seferoğlu

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Teknoloji hem iletişim hem de çalışma hayatı açısından bireyleri birbirine daha yakınsamaktadır. Bu teknolojik gelişmeler beraberinde bireylerin belirli beceri ve niteliklerin sahip olmasını gerektirmektedir. Bireylerin dijital dünyada sahip olması gereken niteliklerden bazıları; “bilgi inşa edici, yaratıcı iletişimci ve küresel işbirliği” yapabiliyor olmasıdır. Buna göre bireylerin gruplar halinde ortak çalışma yapabilmelerini ve birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlayan bulut teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması da önem arz etmektedir. Bu araçlar sayesinde takım içerisindeki bireyler farklı konumlardan aynı proje sürümü üzerinde anlık değişimleri takip edebilmekte, gerektiğinde eski sürümlere dönebilmekte ve kimlerin ne kadar katkı yaptığını görebilmektedirler.

Bu çalışmada 74 üniversite öğrencisinin, bir grup projesinde işbirlikli çalışma aracı olarak Google Dokümanları kullanma memnuniyetleri ve bunu yordayan değişkenler araştırılmıştır. Çalışma ilişkisel desende kurgulanmış olup bağımlı değişken olan işbirlikli çalışma aracı memnuniyeti değişkenini; topluluk hissi, bilişsel buradalık öğrenen-öğrenen etkileşimi, öz-yeterlilik, kullanım kolaylığı, görev-teknoloji uyumu, görev değeri olarak toplam yedi bağımsız değişkenin yordama durumu ileriye dönük (forward) regresyon modeliyle incelenmiştir. Sonuç olarak; görev değeri (en yüksek oranda olmak üzere), topluluk hissi ve görev-teknoloji uyumu boyutlarının, çevrimiçi işbirlikli çalışmaya yönelik memnuniyetin toplamda %76.6’sını yordadığı bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda derslerde çevrimiçi işbirlikli araçların kullanımıyla ilgili bireylerin yapacakları görevi sahiplenmelerini sağlamak, yapılacak etkinliklerle ilgili doğru çevrimiçi işbirlikli ortamın seçilmesini sağlamak ve bireylerin bu ortamda bir topluluk hissini yaşamaları önemli görünmektedir.

Keywords

Çevrimiçi işbirlikli çalışma, çevrimiçi araçlar, işbirlikli çalışma, Google Drive