5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çevrimiçi Oyuncu Tipi Belirleme Ölçeği: Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışması

Ezgi Doğan

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Yusuf Levent Şahin

[email protected], Anadolu Üniversitesi

21. yy. öğrenenlerinin dijital oyun dünyasına hakimiyeti ve oyun temelli öğrenme, oyunlaştırma gibi kavramların yaygınlaşması ile birlikte söz konusu oyuncu kuşağın karakteristik özellikleri, motivasyon kaynakları, oyun oynama stilleri çeşitli araştırmalarda incelenmiştir. Oyuncu tiplerini ortaya koyan bu araştırmaların temelini oluşturan Bartle (1996)’a göre oyuncular; başaranlar, kaşifler, sosyalleşenler ve katiller olmak üzere 4 grupta kategorize edilebilmektedir. Söz konusu sınıflama bir oyunun hedef kitlesinin belirlenmesi ve dolayısıyla daha başarılı oyun tasarımı için önemli görülmektedir. Bu bilgilerden hareketle araştırmanın amacı çevrimiçi oyuncu tipini belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Bartle Modeli temel alınarak 26 maddeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzu oluşturulması aşamasında MMO oyuncularından ve uzmanlardan görüş alınmıştır. Beşli likert tipinde (1=Hiç katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum) oluşturulan form 420 MMO oyuncusuna uygulanmıştır. Elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirlik analizleri Açımlayıcı Faktör Analizi ile yapılmıştır. Temel bileşenler analizi yoluyla çözümlenen verilerin yorumlanmasında maddelerin faktör yükleri, özdeğerleri, açıklanan toplam varyans değeri ve Cronbach α güvenirlik katsayısı dikkate alınmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizinden sonra elde edilen bulgulara göre ölçekteki 25 madde, 4 faktör (Katiller, Başaranlar, Sosyalleşenler, Kaşifler) altında toplanmaktadır. Bu bulgular Bartle Modeli temel alınarak hazırlanan Çevrimiçi Oyuncu Tipi Belirleme Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Bartle Modeli, çevrimiçi oyuncu tipi belirleme ölçeği, MMO, oyuncu tipi