5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çevrimiçi ve Yüz-Yüze Öğrenme Ortamlarındaki Öz-Düzenleme Stratejileri Ölçeklerinin Karşılaştırılması

Nuh Yavuzalp

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yunus Özdemir

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Günümüzde artan öğrenci sayısı ve eğitim ihtiyacı uzaktan eğitim faaliyetlerinin önemini artırmaktadır. Çevrimiçi öğrenme ortamları, yüz-yüze ortamlardan zaman-mekân bağımsızlığı, öğrenciler arası etkileşim farkı, zengin bilgi kaynakları ve dinamik öğrenme ara yüzleri gibi temel özelliklerle birbirinden oldukça farklıdır. Aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin üstlendiği roller de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yüz-yüze eğitim ortamlarında kullanılan eğitim kuramları çevrimiçi ortamlarda kullanılırken bu ortamlara uygun hale getirilerek kullanılmalıdır. Bu kuramlardan birisi Bandura’nın sosyal bilişsel kuramında geçen öz-düzenleme stratejileridir. Öz düzenleme kişinin kendi öğrenme sürecini planlaması, gerektiğinde düzenlemeler yapması ve eğitim süreci boyunca kendini motive etmesi üzerine odaklanmaktadır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilere öz-düzenleme becerilerinin kazandırılması, yüz-yüze öğrenme ortamlarından biraz daha önemlidir. Ancak öğrencilere bu becerileri kazandırmak için öncelikle öğrencilerin hangi konularda yetersiz olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda geliştirilmiş olan birçok öz-düzenleme stratejileri ölçeği bulunmaktadır. Bu ölçeklerin birçoğu yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiştir. Bernard ve arkadaşları (2009) yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiş öz-düzenleme ölçeklerinin çevrimiçi ortamda kullanılmasının uygun olmadığına vurgu yapmışlardır. Bu nedenle çevrimiçi ortamlara özgü uyarlanmış veya geliştirilmiş ölçeklere ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz-düzenleme stratejilerinin belirlenmesi için kullanılan ölçeklerin detaylı olarak incelenerek tartışılmasıdır. Söz konusu ölçekler alt boyutları bağlamında incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarının öz-düzenleme stratejileri ile ilgili ölçek geliştirme veya uyarlama çalışması yapacak araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Öz-düzenleme stratejileri, çevrimiçi öğrenme, ölçek karşılaştırma