5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çocuklara Yönelik Eğitsel Dijital Oyun Çalışmalarının Büyük Veri Analizi ile İncelenmesi

Serdar Çiftci

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Yunus Çakır

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı çocuklara yönelik eğitsel dijital oyunlar hakkında yapılmış olan çalışmaların büyük veri analizi ile incelenmesidir. Bu kapsamda Science Direct, Web of Science ve ERIC veri tabanları incelenmiştir. Araştırma kapsamında sadece 2007-2017 yılları aralığında yayınlanan  makaleler ele alınmıştır. Veri tabanlarında arama yapılırken “çocuk” ve “oyun” anahtar kelimeleri geçen eğitim bilimleriyle alakalı toplam 403 adet yayın ele alınmıştır. Bildiri, kitap eleştirisi (review)  gibi çalışmalar kapsam dışında bırakılmıştır. Makaleler pdf dökümanı biçiminde indirilmiş, daha sonra Python programlama dili aracılığıyla veriler metin olarak ilişkisel veri tabanında (MySQL) aktarılmıştır. Veri analizinde çok tekrarlanan kelimeler, kelime grupları ve kısaltmalar Python programla dili ile hazırlanan betikler aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmada oyun sözcüğü geçtiği halde dijital oyunla alakalı olmayan, fiziksel oyun kullanılan ya da hedef kitle olarak araştırma amacıyla uyuşmayan yayınlarda kapsam dışında bırakılmıştır. Yapılan eleme işlemleri sonucunda 103 adet makale çalışma örneklemini oluşturmuştur.

Veri tabanı “Nitel”, “nicel”, “deneysel çalışma”, “kontrol grubu” gibi belirli anahtar kelimeler aratılarak kaydedilmiştir. Analiz sonuçlarına göre oyunlar aynı kavramlar için farklı isimlendirmeler olduğu görülmüştür (Örn: dijital oyun, bilgisayar oyunları, oyun temelli öğrenme, video oyunları, ciddi oyunlar vb.).  Araştırmalarda yöntem dayalı sıkça bahsedilen kelime/kelime grupları olarak olarak deney grubu (n=23), kontrol grubu (n= 38),  ön test (n=63), son test (n= 57), anket (n=52),  ölçek (n=70), örnek olay (n=24 ), tematik analiz (n= 7),   nicel  (n=29),  nitel  (n=43),  yarı deneysel desen (n= 13),  ciddi oyunlar (n=21) , artırılmış gerçeklik (n= 11) vb. kullanılmıştır. Mevcut çalışmada büyük veri analizine ek olarak araştırmacılar tarafından makaleler incelenerek analiz yapılmıştır. Her iki sonuçlar kıyaslandığında büyük veri analizinin büyük ölçüde işe yaradığı görülmüştür. Ayrıca mevcut veri tabanlarında yapılan arama aramalar sonucunda çok fazla çalışmanın listelendiği görülmüştür.

Keywords

Eğitsel dijital oyunlar, ciddi oyunlar, bilgisayar oyunları, çocuklara yönelik eğitsel dijital oyunlar