5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çocukların Veri Setleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyacın Uzman Görüşleri ile Belirlenmesi

Burcu Berikan

[email protected], Gazi Üniversitesi

Akıllı makine ve sistemlerin uygulama sahasının genişlemesi ile daha fazla verinin depolandığı ve veriye dayalı karar verme mekanizmalarının zenginleştiği bu yıllarda, uygun verilerin toplanması, işlenmesi ve elde edilen veri setinin analizinin yapılması bilim dünyasında, ekonomik düzen ve günlük hayat içerisinde insanlara ayırt edici bir kazanım sunmaktadır. Eğitimin, değişen toplumun ihtiyaçlarını keşfedici ve bireylerin toplum içerisinde avantajsız bir duruma düşmesini engelleyici rolleri olduğu görüşü ile; bu çalışmanın temel amacı, 21.yy çocuklarının veri setleri ile problem çözme becerisine yönelik değişen ihtiyacın belirlenmesi sürecinde; bu ihtiyacın düzeyinin, türünün ve bağlamının değerlendirilmesidir. Yarı yapılandırılmış 10 soru kapsamında farklı disiplinlerde çalışan uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, bu becerinin programlama, bilimsel düşünme, STEM eğitimi, bilgi işlemsel düşünme becerileri için kritik bir öneminin olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca, bu becerinin geleceğin mesleklerinin sahip olması gereken 21.yy becerilerinden olduğu savunulmuştur. Bu becerinin, mevcut müfredata entegrasyonu noktasında bilişim teknolojileri dersinin yanı sıra, bu becerinin disiplinler arası bir uygulama gerektirdiği görüşü ile STEM müfredatının öneminden bahsedilmiştir. Becerinin uygulanmasına yönelik disiplinler arası bir öğretim ortamının oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Çalışmanın bulgularında, bu becerinin uygulanması yönelik eğitsel yöntemler üzerinde de sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

veri setleri ile problem çözme becerisi, bilimsel düşünme, bilgi işlemsel düşünme, STEM