5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Teorisi'ne Göre Hazırlanan Materyalinin Ders Başarısına Etkisi

Eyup Yünkül

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Serkan Çankaya

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Gürhan Durak

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Zeynel Abidin Mısırlı

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Çoklu öğrenme ortamlarının hazırlanmasında kuramsal dayanak oluşturabilecek olan Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Teorisi’ni ortaya koyan Mayer (2001), çoklu ortamı, bir öğretim materyalinin resim ve metinle desteklenerek birden farklı formatta sunulması olarak tanımlamıştır. Çoklu ortam öğrenme bilişsel teorisi, insanların öğrenirken bilgiyi nasıl işledikleri ve nasıl öğrendikleri ile ilgilenmektedir. Çoklu ortam öğrenme bilişsel teorisi, bilişsel yük teorisi, ikili kodlama teorisi ve çalışan bellek teorilerine dayanmaktadır. Bu nedenle öğretim amaçlı hazırlanan çoklu ortam materyallerinin öğrenmeye ve kalıcılığa olan etkisini artırmak için çoklu ortam öğrenme bilişsel teorisini referans almak yararlı olacaktır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, çoklu ortam öğrenme bilişsel teorisine göre hazırlanan çoklu ortam materyalinin öğrenen başarısına etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Programında yer alan Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde, çoklu ortam yazılımıyla  yapılan öğretimin öğrencilerin başarılarına olan etkisini araştırmak için kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde karışık ölçümler için ANOVA, karışık ölçümler için ANCOVA ve bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol gruplarının ön-test, son-test ve kalıcılık testi tekrarlı ölçüm puanları ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur.  Diğer bir deyişle araştırmanın sonunda deney grubu öğrencilerinin  kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir. 

Keywords

çoklu ortam öğrenme, bilişsel yük teorisi, ikili kodlama teorisi