5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Dijital Öyküleme Ekinlileriyle Bütünleştirilen Derste Öğrenen Katılımının Katılımcı Algıları Çerçevesinde İncelenmesi

Mustafa Sarıtepeci

[email protected], Milli EğitimBakanlığı

Hasan Çakır

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bu çalışma dijital öyküleme etkinlikleri ile bütünleştirilen derste öğrenen katılımının katılımcı görüşleri açısından incelenmesini içermektedir. Bu kapsamda çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılı II. döneminde Ankara ilinde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini bu okuldaki 12 altıncı sınıftan 2’sinde öğrenimlerine devam eden 60 öğrenci oluşmakta olup uygulama 10 hafta sürdürülmüştür. Çalışmada veriler yansıma raporları, yarı-yapılandırılmış görüşme ve odak grup görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda öğrenci görüşleri “Derse Katılım Gelişimine Yönelik Algılar", "Aktif ve Yardımlaşarak Öğrenmeye Yönelik Algılar”, “Öğrencinin Çaba Düzeyi ve Ders Çalışmalarına Ayrılan Süreye İlişkin Algılar” ve ”Geri Bildirim ve Öğretmen Öğrenci Etkileşimine Yönelik Algılar” kategorileri atında toplamıştır. Oluşturulan bu dört kategori altında 18 kod 329 kez tekrarlanmıştır.  Öğrenci görüşlerine göre dijital öykülemenin derse katılımını olumlu yönde etkilediği, aktif ve yardımlaşarak öğrenme deneyimi sağladığı ve öğrenenlerin öğrenme etkinlikleri için yeteri çaba gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca dijital öyküleme etkinliklerinin öğrenci-öğretmen etkileşimini desteklediği ve öğrenenlerin dijital öyküleme sürecinde işbirlikli olarak çalışmalarının öğrenci-öğrenci etkileşimini arttırdığı ve birbirleriyle iyi ilişkiler geliştirmelerinde de etkili olduğu katılımcı algılarında sıklıkla tekrarlanan diğer görüşlerdir. Buna karşın öğrenci görüşlerine göre dijital öyküleme sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerle (öykü, öykü tahtası, sahneler vb.) ilgili olarak desin çevrim-içi kısmında sunulan geribildirimlerde yaşanan gecikme ya da eksik geribildirimlerin katılımcıları olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

 

[1] Bu çalışma Sarıtepeci (2017)’nin 2. yazar danışmanlığında yürütmüş olduğu doktora tez çalışmasından türetilmiştir.

Keywords

dijital öyküleme, öğrenen katılımı, öğrenci görüşleri