5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Dijital Sınıf Ortamı Edmodo Üzerine Öğrenci Görüşleri

Metin Kapıdere

[email protected], İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü

Hasan Aydemir

[email protected], İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Uğur Özhan

[email protected], İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü

Eğitimin amacı; sorgulayan, araştıran, düşünen ve yaratıcı çözümler üreten bireyler yetiştirmektir. Günümüz eğitim sistemini hızla gelişen teknolojiden bağımsız düşünmek oldukça zordur. Bilimsel ve teknolojik anlamdaki gelişmeler, günümüzde yaşayan toplumları her yönden etkilemektedir. Çağımızda yaşanan bu gelişmeler neticesinde bilgisayar, internet ve diğer teknolojiler yardımıyla bilgi üretimi önem kazanmıştır. Eski teknolojilerin günümüzün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması bireylerin bilgi bakımından yetiştirilmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca öğrenci sayılarının artması ve bireylere öğretilmesi gereken konuların artması, büyük problemlerdendir. Bu problemler, bireylerin eğitim ortamında bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşmayı sağlayacak teknolojilerin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sisteminde her türlü durumda kullanılması, bu teknolojilerin sınıflara girmesini kolaylaştırmıştır.

Günümüz teknolojileriyle bütünleşerek öğrencinin daha kolay bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlayabilecek, eğitim ortamlarının daha zengin olduğu teknoloji sınıfları oluşturmaktadır.  Bundan dolayı teknoloji ile donatılmış öğrenme ortamları, zenginleştirilmiş içerikler, internet bağlantısının ve haberleşmenin bulunduğu ortamlar basit bilgisayar laboratuvarlarının bulunduğu ortamlarla yer değiştirmiştir. Bu özellikler eğitimde dijital sınıf kavramını ortaya çıkarmıştır.  Dijital sınıflar teknolojik ortamlarla zenginleştirilmiş, internet desteğiyle çevrimiçi ortamlarda gerçekleşen bir sınıf ortamıdır. Bu çevrimiçi ortamlar internet ile birlikte kullanılabilir.

Bu çalışmada, dijital sınıf özelliği gösteren Edmodo platformu çevrimiçi ortam olarak kullanılmıştır. Edmodo sayesinde öğrenci bütün kaynakları hazır bir şekilde yanında bulundurmakta, çevrimiçi uygulamalar yapabilmekte, öğrenmesi hakkında dönüt alabilmektedir. Ayrıca öğrenci çalışmalarını veli de takip ederek sürece dahil olmaktadır. Bu özelliğiyle eski öğrenme ortamlarında veli süreçte pasif durumdayken burada öğrencinin gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri takip edebilmektedir.

Bu araştırmanın amacı; Edmodo dijital sınıfı kullanan ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel desende tasarlanmış olup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Malatya Hidayet Ortaokulu 5. sınıf ve Atatürk Ortaokulu 6. sınıf toplam 20 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenciler ile bir dönem boyunca yapılan dijital sınıf uygulamaları sonunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanılmıştır. Görüşme formunda yer alan toplam 12 soru uzman düzeltmeleri sonucu altıya indirilmiştir. Araştırmadan öğrencilerle görüşme sonucunda elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Ortaya koyulan araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun dijital sınıf ortamında ders işlemeyi eğlenceli buldukları ve bundan büyük bir keyif aldıkları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin öğrenmelerinin daha kalıcı ve anlamlı bir hale geldiği gözlemlenmiştir. Ancak bu durumların gerçekleşmesi için her türlü aksaklıkların mümkün olduğunca en aza indirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

çevrimiçi öğrenme ortamı, dijital sınıf, edmodo, uzaktan eğitim