5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılmasının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

Galip Genç

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Cumali Öksüz

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konusunun dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretiminin erişiye, kalıcılığa ve tutuma etkisini ortaya koyabilmektir. Araştırmada ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu

model, deneysel desen ve nicel verilerin istatistiksel analizine dayalı sonuçlardan oluşmaktadır.

Bu araştırma, Aydın ili merkez ilçede yer alan bir ortaokulundaki iki tane 1. Sınıfta yürütülmüştür. Bu sınıflardan biri seçkisiz örneklem alma yoluyla biri deney (n= 35) ve diğeri kontrol (n= 35) grubu olarak belirlenmiştir. Ön test sonucu olarak grupların deney öncesinde; akademik başarı, ve geometriye yönelik tutum açısından denk gruplar oldukları belirlenmiştir.

 

Beş haftalık bir süre boyunca çokgenler ve dörtgenler konusunun kavratılmasındaki farklılıkların ortaya konulması amacıyla deney grubunda dersler dinamik geometri programı GeoGebra ile işlenmiş, kontrol grubunda ise yürürlükte olan program takip edilmiştir.

 

Deney grubuna, dinamik geometri yazılımı GeoGebra’nın kullanıldığı bilgisayar destekli öğretim, kontrol grubuna ise sınıf öğretmeninin “5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı” çerçevesinde hazırladığı ders planları uygulanmıştır. Derslerdeki öğretim etkinlikleri, her grubun kendi sınıf öğretmeni tarafından yürütülmüştür.

 

Araştırmada, veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilmiş 26 maddelik “İlköğretim 5. sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Başarı Testi” , araştırmacı tarafından güvenirlik çalışması tekrar yapılmış olan Geban, Ertepınar ve diğ. (1994) tarafından geliştirilmiş “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.

 

Araştırmada toplanan nicel verilerin analizi, SPSS programı kullanılarak

İlişkisiz t testi ve İlişkili t testi hesaplanarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; erişi testi göz önüne alındığında; dinamik geometri yazılımı GeoGebra programının, Çokgenler ve Dörtgenler konusunda öğrenci başarısını bu programın kullanılmadığı bir öğrenme ortamına göre önemli ölçüde yükselttiği tespit edilmiştir. Ayrıca konunun hatırda kalma ve kalıcılık düzeyi, GeoGebra programının kullanıldığı öğrencilerde anlamlı bir seviyede farklılık göstermiştir. Tutum testi göz önüne alındığında; deney ve kontrol grubunun tutum son test ve tutum kalıcılık testi puanları arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Keywords

GeoGebra, Dinamik Geometri Yazılımları, Çokgenler ve Dörtgenler