5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Dönüştürülmüş Öğrenmede (Flipped Learning) Oyunlaştırmanın Öğrencilerin Motivasyonlarına Etkisi

Abdullah Yasin Gündüz

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Gökhan Dağhan

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Buket Akkoyunlu

[email protected], Çankaya Üniversitesi

Günümüzde dönüştürülmüş öğrenme yaklaşımının neden yükseköğretimin bir parçası haline dönüştüğünün çeşitli nedenleri vardır. Önde gelen nedenlerden bir tanesi öğrenci etkileşimi ve derse katılımın düşük seviyede gerçekleştiği kalabalık sınıflar için uygun çözümler sunmasıdır. Diğer taraftan oyun mekaniklerinin oyun dışı bağlamda kullanımının motivasyon ve bağlılıktan kaynaklı güçlü öğrenme deneyimleri sunduğu görüşünde fikir birliği sağlandığı söylenebilir. Bu çalışmada, dönüştürülmüş öğrenmede oyunlaştırma kullanımının öğrencilerin motivasyonlarına etkisi incelenmiştir. Desen olarak deneysel desen tercih edilen araştırmanın kontrol grubunda yer alan öğrenciler süreci dönüştürülmüş öğrenme ile tamamlarken deney grubu öğrencileri oyunlaştırılmış dönüştürülmüş öğrenme ile tamamlamıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’de yer alan bir üniversitede öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak motivasyon ölçeğinin kullanıldığı deneysel araştırma sonucunda deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde motivasyonlarında artış gerçekleştiği gözlenmiştir.

Keywords

Dönüştürülmüş öğrenme, Oyunlaştırma, Motivasyon