5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Dönüştürülmüş Sınıflar Modeliyle İşlenen Derste Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Ozan Filiz

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Adile Aşkım Kurt

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu, öğretmen ve öğretmen adaylarının gelişen teknolojiler çerçevesinde 21. yüzyılda sahip olması gereken becerilerle ilgili, 2008 yılında standartlar yayımlamıştır. Bu standartlar, eğitimcilere nitelikli öğretmenler yetiştirmek konusunda yol göstericidir. Bu araştırmada, son yıllarda yeni bir öğretme yaklaşımı olarak karşımıza çıkan dönüştürülmüş sınıflar modeli kullanılmış ve güncellenen ders içeriğiyle birlikte uygulanan modelin öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterlik düzeylerine etkisi incelenmiştir. Tek gruplu öntest-sontest desen, araştırmanın desenini oluşturmaktadır. Araştırmaya 2016-2017 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün üçüncü sınıfında öğrenim gören ve Özel Öğretim Yöntemleri I dersini alan öğretmen adayları katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Şimşek ve Yazar (2016) tarafından geliştirilen “Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama süreci 10 hafta sürmüştür. Uygulama sonunda dönüştürülmüş sınıflar modeliyle işlenen derste öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlik düzeylerinde anlamlı bir artış yaşandığı görülmüştür (t(54)=6.250, p<.05).  Bu artışın uygulamada anlamlı olup olmadığını test etmek için etki değeri incelenmiş ve geniş etki değerine (η2=.41) sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik değişim incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırma ve yaratıcılığı keşfetme (t(54)=3.898, p<.05, η2=.21), dijital çağa uygun öğrenme ortamları ve değerlendirme etkinlikleri tasarımlama ve geliştirme (t(54)=5.885, p<.05, η2=.37), dijital çağın çalışma ve öğrenme anlayışlarına öncülük etme (t(54)=4.269, p<.05, η2=.25), dijital vatandaşlıkta model olma (t(54)=5.068, p<.05, η2=.32) ve mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılma (t(54)=5.476, p<.05, η2=.35) alt boyutlarının tümünde anlamlı bir artış yaşadığı ve bu artışın geniş etki değerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords

dönüştürülmüş sınıflar, eğitim teknolojisi standartları, özyeterlik