5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eba Platformundaki Ders Materyallerinin Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

Elif Erensayın

[email protected], YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Çetin Güler

[email protected], YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Bu çalışma, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda bulunan materyallerin eğitsel yazılım ölçütlerine göre branş öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlarının incelenerek daha nitelikli materyallerin geliştirilebilmesi için öneriler sunulması amacıyla yapılmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, nitel veriler görüşme formu yaklaşımı ile nicel veriler ise eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği ile toplanmıştır.

Çalışma grubu bir ilkokul, ondört ortaokul ve onsekiz lise kademesi branş öğretmeni ve iki bilgisayar ve öğretim teknolojileri uzmanı olmak üzere otuzbeş kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanması sürecinde öncelikle öğretmenlerden en çok kullandıkları beş materyali yazmaları ve bu materyallerden ilk üç tanesini eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği ile değerlendirmeleri istenmiş hemen ardından görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin ölçek kullanarak değerlendirdikleri materyaller iki bilgisayar ve öğretim teknolojileri uzmanı tarafından da aynı ölçek ile değerlendirilmiştir. Yapılan nicel değerlendirmede öğretmen ve uzmanların değerlendirdikleri EBA materyallerine ortalama üç puan vererek iyi olarak nitelendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Nitel değerlendirmelerde ise farklı branşlardaki öğretmenlerin değerlendirmeleri ile oluşturulan tema ve kodlarda benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da bulunmaktadır.  Farklı branşlara ait EBA materyallerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen nitel bulgulardaki kodların %72’si olumlu iken %28’i olumsuzdur.

Keywords

eğitim bilişim ağı, eba, eğitsel materyal, değerlendirme