5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitim Teknolojilerinin Entegrasyonunda Zaman Yönetimi: Yeri, Önemi ve İlgili Çıkarımlar

Fatih Aydın

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Günümüzdeki teknolojik anlamda yaşanan ilerleme eğitim teknolojilerindeki çeşitlenmelerle de açıkça kendini göstermektedir. Bu çeşitlenmeler de beraberinde eğitim teknolojilerinin kullanıldığı sınıflardaki sorunları çeşitlendirmiştir. Dolayısıyla teknolojinin eğitime entegrasyonunda karşılaşılan sorunlara ve bu konudaki engellere ilişkin birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda birçok unsura (teknik sorunlar, yazılım eksikliği vb.) değinilmesine rağmen “zaman yönetimi” konusunda yetersiz bir tespit ve mütalaanın olduğu buna bağlı olarak tartışma ve önerilerin de zayıf kaldığı hatta hiç tartışılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı da eğitim teknolojilerinin entegrasyonunda zaman yönetimi ile ilgili sorunları ve engelleri bir araya getirerek incelemek, etkili zaman yönetiminin unsurları ile eğitim teknolojileri entegrasyonunu bir araya getirerek tartışmak ve bütüncül bir yaklaşımla eğitim teknolojilerinin entegrasyonunda etkili zaman yönetiminin nasıl sağlanabileceğine yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. 

Bunun için bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu taramada öncelikle eğitim teknolojilerinin entegrasyonunda karşılaşılan sorunlar ve engeller kendi içerisinde değerlendirilerek zaman yönetimine ilişkin tespitler bir araya getirilmiştir ve böylece zaman yönetiminin eğitim teknolojilerinin entegrasyonundaki yeri ortaya konmuştur. Sonrasında etkili zaman yönetimine ve doğru teknoloji entagrasyonuna yönelik taramalar yapılmış ve etkili zaman yönetiminin nasıl sağlanabileceğine yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur.

Bulgulara bakıldığında zaman yönetimi sorununun tek tip bir teknolojiye özgü olmadığı aksine çok farklı teknolojilerin (dijital teknolojiler ve somut materyaller gibi) entegrasyonunda karşımıza çıktığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu sorunun bireysel farklılık, istek ve süre gibi çok farklı hususlarla da ilişkili olduğu ayrıca alana özgü bu konuda çalışmaların yapılmadığı da görülmektedir. Sonuç olarak hem teknoloji kullanıcılarına yönelik (ör: bireysel farklılıkların dikkate alınması, B planı hazırlanması, alternatif kaynaklar sağlanması vb.) hem de gelecek çalışmalara yönelik (ör: konu alanına, ilgili teknolojiye vb.) önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Eğitim Teknolojileri, Teknoloji Entegrasyonu, Zaman Yönetimi